Gode tanker fra delingsøkonomiutvalget

Nyhet, Teknologi og forskning

Publisert

Kristin Skogen Lund

– Noe av det gode med delingsøkonomien er at den får oss til å se med nye øyne på den reguleringen vi har i dag, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. (Foto: Aksel Jermstad)

– Regjeringen skal ha ros for raskt å ha satt ned et utvalg som har levert en grundig og god rapport om hvordan vi bør innrette reguleringen av delingsøkonomien, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Abelia: Farvel til utdatert regulering

Ett år etter at NHO satte delingsøkonomi på dagsorden med årskonferansen Remix – det nye arbeidslivet i 2016 og på direkte oppfordring av Abelia, leverer nå det regjeringsoppnevnte utvalget sin rapport.

– Delingsøkonomien kan bidra til å løse flere små og store samfunnsutfordringer, blant annet knyttet til klima, bærekraft, behovet for innovasjon og produktivitetsforbedringer, sier Kristin Skogen Lund.

Hun mener bedre og enklere kobling mellom tilbud og etterspørsel, og bedre utnyttelse av ressurser og arbeidskraft er sterke drivere for økonomisk vekst og velferd. Da er det viktig at samfunnet legger til rette for en slik utvikling.

NHO Service: Game changer for tjenesteytende næring

– Noe av det gode med delingsøkonomien er at den får oss til å se med nye øyne på den reguleringen vi har i dag og måten den praktiseres på. NHOs utgangspunkt har hele tiden vært at delingsøkonomien bør føre til en oppmykning av eksisterende tjenester og reguleringer snarere enn å prøve å regulere det nye på samme måte som vi har regulert det gamle. På samme tid er NHO klar på at allmenne krav til skatt, forbrukerbeskyttelse, ansvar og sikkerhet må gjelde alle markedsaktører.

NHO Reiseliv: Gode signaler fra delingsøkonomiutvalget

Dette mener flertallet i delingsøkonomiutvalget:
  • At det opprettes en informasjonsportal der både forbrukere, plattformer og tilbydere kan hente informasjon om rettigheter og plikter i delingsøkonomien.
  • At dagens arbeidsmiljølov er tilstrekkelig fleksibel til å håndtere eventuelle konflikter som kan oppstå i delingsøkonomien, og at det ikke er grunnlag for å foreslå endringer i arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep. 
  • At myndigheter og delingsplattformer har dialog om utvikling av bransjestandarder og beste praksis på forbrukervernområdet, og at forbrukermyndighetene utgir veiledninger dersom dialog med delingsøkonomiselskapene om bransjestandarder ikke fører fram.
  • At selvstendig næringsdrivende ikke har dårligere rettigheter i folketrygden enn det innbetalingene i form av trygdeavgift og skatt fra denne gruppen gir grunnlag for, og at eventuelle endringer i rettigheter bør følges av endrede plikter til innbetaling til folketrygden.
  • At et bør være obligatorisk for delingsøkonomiselskapene å rapportere inntekter fra oppdragene som formidles via de digitale plattformene.
  • At opplysningsplikten for tredjeparter bør omfatte formidling over digitale plattformer av utleie og betalte tjenester.
  • At korttidsutleie av egen bolig utenfor virksomhet beskattes som kapitalinntekt, uten at det konkret er tatt stilling til hvordan skatteplikten avgrenses
  • At det ikke er behov for å øke registeringsgrensen for merverdiavgift av hensyn til delingsøkonomien, bl.a. fordi det er hensiktsmessig at grensen sammenfaller med grensene for bokføringsplikt og næringsoppgave.
  • At dagens løyveplikt oppheves for den som vil drive eller tilby persontransport mot vederlag. Dermed faller også systemet med behovsprøving av antallet drosjeløyver og driveplikten bort.

Les delingsøkonomiutvalgets rapport.