NHO

Innhold

Positiv SkatteFUNN-evaluering

Ole Erik Almlid

SkatteFUNN er en meget populær ordning blant NHOs medlemsbedrifter, sier Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør, NHO.

NHO er tilfreds med at konklusjonen i en evaluering av SkatteFUNN i hovedsak er positiv, og er enig i at misbruk må forhindres.

SkatteFUNN er en meget populær ordning blant NHOs medlemsbedrifter:

- SkatteFUNN har bidratt til å fremme bedriftenes forskning og utvikling fordi den er forholdsvis ubyråkratisk og lett å forholde seg til for bedriftene. Næringslivets betydelige FoU-vekst de senere år reflekterer dette. Vi er derfor tilfredse med at den siste evalueringsrapporten gir en positiv vurdering av SkatteFUNN, slik også evalueringen i 2008 gjorde, sier viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Viktige funn

NHO har merket seg at Samfunnsøkonomisk Analyses evaluering av SkatteFUNN gir en meget positiv evaluering av ordningen:

  • SkatteFUNN bidrar til betydelig FoU-vekst i næringslivet, især i små og mellomstore bedrifter. For hver 1 krone i SkatteFUNN-støtte anslås det at FoU-utgiftene øker med mer enn 2 kroner i FoU-investeringer. Det er en høy effekt i internasjonal målestokk og i samsvar med resultatet fra Statistisk sentralbyrås evaluering i 2008.
  • SkatteFUNN-prosjektene bidrar til til å øke bedriftenes innovasjon i form av nye produkter, utvikling av nye prosesser og flere patenter.
  • SkatteFUNN er godt utformet med vektlegging av nøytralitet i forhold til næringer, lokalisering og eierskap. Den treffer særlig godt i forhold til små og mellomstore bedrifter. Over halvparten av mottagerne av SkatteFUNN-støtte har under 10 ansatte. 

NHO har merket seg at evalueringen registrerer at det forekommer misbruk av SkatteFUNN-ordningen. Evalueringen gjør en beregning av det største mulighetsrommet for misbruk, og anslår at dersom dette anslaget er riktig, så gir 1 krone i SkatteFUNN-støtte mer enn 1 krone i ekstra FoU-investeringer.

- Også en slik effekt av SkatteFUNN-ordningen er god.

- For øvrig merker vi oss at evalueringen sier at man ikke har tilstrekkelige data til å vurdere med sikkerhet hvor stort omfanget av misbruket er.

Begrense misbruk

Når det gjelder misbruk, er NHO opptatt av at dette begrenses mest mulig:

- Ingen bedrifter er tjent med at ordningen misbrukes. Det bør drøftes nærmere om noe av det som er blitt kategorisert som misbruk, snarere er feilbruk som følge av slurv og dårlig regnskapsførsel.

NHO er positiv til at kontrollen med bruken av SkatteFUNN-midler skjerpes, og de fleste av forslagene fra evalueringsgruppen synes fornuftige i så måte. Skattedirektoratet har i liten grad ført kontroll med SkatteFUNN-bedriftene. Frem til i dag er det kun Forskningsrådet som på forhånd sjekker alle SkatteFUNN-søknader når det gjelder FoU-innhold.

NHO vil på et senere tidspunkt komme med sine utførlige kommentarer til evalueringen.


Evalueringsrapporten om SkatteFUNN

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: