Seks grep for en bærekraftig omstilling av Norge

Nyhet, Teknologi og forskning

Publisert

#005

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Foto: Moment studio.

Hvordan skal vi dyrke frem forsknings- og innovasjonsvinnere? spør NHO-sjefen og lederen i Forskningsrådet.

Denne teksten er skrevet av administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, og Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Teksten ble først publisert i Dagens Perspektiv

Verden er i endring. Det som har virket før vil ikke nødvendigvis virke i fremtiden. Ny teknologi og digitalisering gir store muligheter for oss som individer, for samfunnet og for våre bedrifter.

De offentlige investeringene i forskning og innovasjon må fremover både skape nye jobber og møte de store samfunnsutfordringene. For å lykkes må vi satse strategisk og målrettet der vi har fortrinn og muligheter.

Vi kan ikke plukke vinnere, men vi må dyrke frem vinnerne og gi dem forutsetninger for å vokse og blomstre.

Samtidig som regjeringen nå gjennomgår det næringsrettede virkemiddelapparatet, har NHO gjennomført sin egen kartlegging av virkemidlene som næringslivet kan ha nytte av.

Målet er å lage strategier og strukturer som fungerer for den enkelte bedrift, samtidig som vi videreutvikler landets forsknings- og innovasjonssystem slik at dette samlet bidrar til diversifisering og grønn omstilling.

Forskning, kompetanse og innovasjon henger sammen og har gitt oss mye av dagens velferd. Landets inntekter fra olje og gass, fisk og metaller er basert på innovasjoner med utgangspunkt i forskning og ny teknologi.

Forskningen og teknologien vi har i dag gir økt velferd og er nødvendig når vi skal skaffe oss nye inntekter fra for eksempel havvind, sjømat, medisinsk teknologi og turisme. Og den er nødvendig når vi skal utvikle løsninger for å løse klimautfordringene.

Skal vi nå ambisiøse klimamål, må næringspolitikken integreres med klimapolitikken. Norge har gode forutsetninger for å levere globale løsninger men det vil kreve en målrettet forskning- og innovasjonsinnsats.

Bedriftene i NHO har nå gitt noen viktige signaler om at vi må dyrke kvalitet, samarbeid og forenkling. Når nye og banebrytende teknologier skal omsettes til forretning, må nye og gamle bedrifter gis muligheten til raskt å utnytte ny kunnskap til vekst og verdiskaping.

Innspillene som er kommet inn viser at seks forhold vil bli særlig viktige for en bærekraftig omstilling av Norge.

1. Enkelhet

Det skal være enkelt for norske bedrifter å finne frem i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Forskning og innovasjon henger sammen. Det vil være en stadig vekselvirkning mellom markedsmuligheter og kunnskapsbehov, og mellom ny kunnskap, ny teknologi og nye forretningsområder. Det bør legges til rette for forståelige "kundereiser" i bedriftenes møte med denne vekselvirkningen.

2. Fleksibilitet

Virkemidlene må være til både for bedriftene og for å stake ut kursen for norsk forsknings- og innovasjonspolitikk når vi skal skape en bærekraftig omstilling. For å ivareta innovasjonshøyden i bedriftenes ideer og prosjekter må virkemidlene fange opp de innovasjonsaktivitetene som foregår i bedriftene, snarere enn at bedriftens innovasjonsaktiviteter tilpasses virkemidlene.

3. Konkurranse og mobilisering

Norge konkurrer med resten av verden. Skal vi ha mulighet til å lykkes må vi ha nasjonale konkurranser hvor de beste prosjektene og bedriftene løftes frem. Samtidig er det viktig å ivareta god regional kapasitet for mobilisering, veiledning og kvalifisering.

4. Helhet

Flere potensielle gjennombrudd og lovende bedrifter stopper i teknologiutviklingens «dødens dal» på grunn av tids- og pengegapet som må håndteres før en bedrift kan nå markedet. Virkemiddelapparatet må dekke hele verdiskapingskjeden, fra forskning og "proof of concept", gjennom demonstrasjon, til kommersialisering i markedet og oppskalering gjennom eksport.

5. Kommersialisering og konkurransekraft

Kommersialisering er et mål og springer ofte ut av forskning, bedrifter og talenter som skaper innovative systemer, prosesser, varer og tjenester. Det vil fremover bli enda viktigere å få lovende forskningsresultater helt fram til private kapital- og finansaktører, industri og marked. For å få til dette må de markedsnære næringsutviklingsvirkemidlene spille bedre sammen med de næringsrettede forskningsvirkemidlene.

6. Markedsvekst og eksport

En utvidet markedstilgang er viktig for framtidig verdiskapning, både i gamle og nye verdikjeder. Vi må ha gode virkemidler for skalering, vekst og eksport. Skal vi henge med i den globale konkurransen, må norske forskningsmiljøer – både offentlige og private - fortsette å hevde seg i kampen om europeiske forskningsmidler, og vi må legge til rette for en bredere eksportbase og en styrking av eksportvirkemidlene.

NHO og Forskningsrådet er klare for å bidra til å dyrke frem de nye vinnerne for fremtidens Norge.

Les hele kartleggingen.