Foto:

Ny rapport: Stort potensial for helsenæringen

#205

Avdelingsdirektør Grete Karin Berg mener potensialet i helsenæringen er stort. Foto:

Norge har helt spesielle fortrinn for utvikling av helse som en næringsgren, viser en ny rapport fra Menon Economics om helsenæringens verdi.

I Norge har vi et godt helsevesen, gode helsedata og registre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og biobanker. Dessuten har vi solid helseforskning og høyt utdannelsesnivå. Fremveksten av ny digital teknologi gir mulighet for å utvikle helt nye løsninger.

– Potensialet for vekst, eksport og flere arbeidsplasser innen helsenæringen er stort, men det krever både vilje og evne for å hente dette ut, sier avdelingsdirektør Grete Karin Berg i NHO.

Les rapporten Helsenæringens verdi 2019 fra Menon Economics.

Før påske la også regjeringen frem sin stortingsmelding om helsenæringen.

– Stortingsmeldingen avdekker at vi har gode forutsetninger for å bygge en sterk og bærekraftig helsenæring i Norge, men potensialet for næringsutvikling må utnyttes bedre, poengterer Berg.

– Vi har forventninger om at det vil være stor tverrpolitisk enighet om å bygge en vekstkraftig helsenæring i Norge. Vi håper også at politikerne vil sørge for at bedriftene får stabile og forutsigbare rammebetingelser for den videre satsingen, sier Grete Karin Berg.

Rapporten Helsenæringens verdi 2019 er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag av en rekke aktører innen helsenæringen. Dette er den fjerde rapporten i rekken.

Dette mener NHO må til for å skape flere arbeidsplasser og øke eksportinntektene i helsenæringen:

  • Vi må bli flinkere til å dele helsedata. Norge har gode helsedata som bør brukes til produktutvikling, næringsutvikling og pasientbehandling.
  • Mer kommersialisering ut av de offentlig finansierte helsekronene.
  • Virkemiddelapparatet må være et innovasjonsverktøy som stimulerer til videre utvikling av helsenæringen. Her foregår det en gjennomgang av virkemiddelapparatet som er meget positivt.
  • Mer industrialisering: Vi kan ikke leve av prototyper og piloter alene. Vi må skalere opp og starte produksjonen, teknologiutviklingen og verdiskapingen her hjemme, slik at bla arbeidsplassene blir her i landet.
  • Hjemmemarkedet: Det er for lite samarbeid mellom offentlig sektor og helsenæringen. Her må offentlige innkjøpsmakten brukes strategisk for å utvikle helsenæringen.
  • Videreføring av EØS-avtalen er én avgjørende forutsetning.
  • Fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital vil stimulere utvikling av gründerbedriftene innen helsenæringen. Dette er særlig viktig for bedrifter med lange utviklingsløp, der tiden fra de første investeringene og frem til første inntjente krone er lang.