NHO

Innhold

Valg 2019

Et lokalvalg handler mest om det som er nært og viktig i hverdagen; helse, jobb, skole, kultur, barnehager, veier og eldreomsorg; - altså det vi trenger for å skape et godt samfunn.

Bedriftene gir liv til bygd og by

Et lokalvalg handler mest om det som er nært og viktig i hverdagen; helse, jobb, skole, kultur, barnehager, veier og eldreomsorg; - altså det vi trenger for å skape et godt samfunn. ​

Da er vi avhengige av bedrifter som skaper verdier politikere kan fordele, og bedrifter som skaper jobber som gir folk inntekt og en følelse av tilhørighet. ​

Alt starter lokalt. Skal vi ha en god samfunnsutvikling, trenger vi lokale bedrifter som får rammebetingelser som gjør at de lykkes. ​

Uansett hvilke samfunnsutfordringer som skal løses, er bedriftene en del av løsningen. ​

- Bedriftene gir liv til bygd og by

Da trenger bedriftene næringsaktive kommuner som gir mulighet til vekst og samfunnsutvikling.NHO har valgt følgende fire områder som hovedtema i årets valgkamp:

Infrastruktur

Hvorfor er NHO opptatt av infrastruktur?

God infrastruktur legger grunnlag for næringsvirksomhet, arbeidsplasser og verdiskapning i hele landet. Infrastruktur binder oss sammen.

Norge ligger i utkanten av Europe med store avstander til mange av de viktigste markedene bedriftene våre er avhengig av. Vi kan ikke gjøre noe med de geografiske avstandene, men vi kan sørge for god infrastruktur og på den måten redusere avstandsulempene. God infrastruktur gir markedsadgang og økt konkurransekraft for norske bedrifter.

I en årrekke har NHO jobbet aktivt for å øke de nasjonale økonomiske rammene til samferdselssektoren. Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for samferdselsinfrastruktur i Norge og legger føringer for transportprosjekter i en tiårsperiode. NHO kom med flere innspill til nåværende NTP som gjelder for 2018-2029 og jobber nå aktivt for å sørge for at de prosjektene vi spilte inn til og ble en del av NTP blir gjennomført.

Klima

Hvorfor er NHO opptatt av klima?

Klimaforandringer medfører store negative konsekvenser for hele verden. Næringslivet står for den største delen av klimagassutslippene gjennom produksjon og transport av de varer og tjenester som etterspørres. Det er derfor viktig at næringslivet jobber aktivt med å redusere utslipp.

Målet er et grønt og bærekraftig næringsliv som bidrar til arbeidsplasser og verdiskapning. Nye produkter og transportløsninger vil bli nødvendig på veg inn mot lavutslippssamfunnet. Det er bedriftene som må utvikle de løsningene som trengs. Og det er bedriftene som må ta mange av løsningene i bruk. Bedriftene er løsningen på klimautfordringen.

Norge har et godt utgangspunkt i det grønne kappløpet som pågår. Det handler ikke bare om naturgitte forutsetninger, men også om vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene som er gitt oss. Verdiskapningen skjer lokalt, det er derfor nødvendig med gode lokale rammevilkår og godt politisk lederskap.

Marked

Hvorfor er NHO opptatt av marked?

Hvordan det offentlige utfører sine oppgaver og aktiviteter, og hvilke effekter disse aktivitetene har, får stor betydning for næringslivet og for samfunnet som helhet. NHO er opptatt av å skape forståelse i offentlig sektor for næringslivets behov slik at kommunene blir en mer aktiv medspiller for næringsutvikling, og ikke legger unødige hindringer for det samme. 

Næringslivet er en del av løsningen på felles samfunnsutfordringer fremover. Samspillet mellom den enkelte kommune og det lokale næringslivet innebærer at kommunen bør bruke næringslivet til å løse kommunale oppgaver. 

I Norge er offentlig sektor både velfungerende, omfangsrik og nyter stor tillit. En god og effektiv offentlig sektor er et konkurransefortrinn for næringslivet. Offentlig forvaltning legger premisser for næringslivets vekst- og konkurranseevne gjennom lovgivning, planprosesser, tilsyn, offentlig innkjøp, mv. Næringslivet ønsker seg en fremoverlent kommunesektor og et aktivt samarbeid om næringsutvikling for å skape nye arbeidsplasser.

Kompetanse

Hvorfor er NHO opptatt av kompetanse?

Det er kunnskap og kompetanse som har kjennetegnet norsk næringsliv. Skal norske bedrifter også i fremtiden sikre verdiskapning trengs riktig kompetanse. Denne kompetansen bygges lokalt med grunnutdanning og videregående opplæring. Målsetting er riktig utdanning til riktig behov.

For å nå målsetningen har NHO foreslått en rekke tiltak:

  • I større grad utdanne folk basert på behov i bedrifter
  • Sikre riktig og oppdatert utstyr i opplæring som samsvarer med det elever møter i arbeidslivet
  • En profesjonell karriereveileding som gjør elever i stand til å velge riktig studieretning på videregående skole
  • En livslang rett til videregående opplæring

Summen av disse forslagene NHO her fremmer som sentrale i kommunevalget 2019 vil bidra til at vi som samfunn evner å gi riktig utdanning til riktig behov. I en tid der kompetanse blir en viktigere og viktigere innsatsfaktor i arbeidslivet vil dette være avgjørende for jobb- og verdiskaping i samfunnet. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: