Veiledning

Midlertidige ansettelser - kort introduksjon

Veiledningen tar opp hva som er viktig når en har ansatt eller vurderer å ansette midlertidig. Den gir også en beskrivelse av reglene rundt midlertidig ansettelser.

Publisert 01.06.16

Oppsummeringene og beskrivelsen av reglene er grovmasket og må sees på som en innledning til problemfeltet. Ved konkrete spørsmål oppfordres det til å ta kontakt med din landsforening for muntlig veiledning

 Se spørsmål og svar om reglene for midlertidig ansettelse.

Oppsummering

Når er det tillatt å ansette midlertidig?

Det vil vanligvis være tillatt å ansette midlertidig i følgende tilfeller:

 • Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag i inntil 12 måneder.
 • Ved sesongarbeid og markerte, avgrensede arbeidstopper
 • Når det er et tidsbegrenset preg over arbeidsoppgavene
 • Når det i en periode skal utføres arbeid av en annen art enn det som normalt utføres i bedriften
 • Når det dreier seg om vikariat for en konkret person som er syk, i permisjon eller lignende

Når er en midlertidig ansettelse i faresonen?

 • Har det skjedd stadig forlengelser og fornyelser av ulike midlertidige kontrakter?
 • Foreligger det rent faktisk sysselsettingsmuligheter for arbeidstaker etter at det midlertidige ansettelsesforholdet er avsluttet?
 • Kan virksomhetens behov for arbeidskraft anses å være jevnt og stabilt?
 • Dersom du har ansatt midlertidig på generelt grunnlag; er det foretatt flere midlertidige ansettelser enn kvote- og karantenebegrensingene gir grunnlag for?

Dersom det kan svares bekreftende på disse spørsmålene, er det noe som kan trekke i retning av at den midlertidige ansettelsen ikke er holdbar juridisk sett.

Husk:

 • Det er arbeidsgiver som må bevise at virksomheten har et midlertidig, og ikke et varig behov for arbeidskraft

 • Det er de reelle, og ikke de formelle forhold, som er avgjørende

 • For midlertidige arbeidsforhold etter aml. § 14-9 (1) bokstav a (slik som for eksempel sesongarbeid) gjelder at denne gruppen oppnår fast ansettelse etter fire års sammenhengende midlertidig ansettelse.

 • Etter tre års sammenhengende midlertidig ansettelse anses vikarer og midlertidige ansatte på generelt grunnlag som fast ansatt. Dette gjelder også der arbeidstakeren har vært ansatt med grunnlag i § 14-9 bokstav a og et eller begge av de øvrige grunnlagene (bokstav b eller f) i kombinasjon.

 • Vær oppmerksom på at det ikke innebærer at arbeidsgiver er på trygg grunn så lenge man holder seg under maksgrensen på tre eller fire år, idet retten til fast ansettelse kan inntre tidligere dersom arbeidsgiver over tid har hatt et fast og varig behov. Slike tilfeller må vurderes etter de alminnelige reglene om midlertidig ansettelser.  

 • Alle former for midlertidig ansettelser teller med i vurderingen

 • Reglene om midlertidige ansettelser håndheves strengt av domstolene