Spørsmål og svar

Hva er konsekvensen av at det ikke gis varsel om fratreden etter § 14-9 fjerde ledd?   

Publisert 24.03.15

Dersom det ikke gis varsel innen fristen, er utgangspunktet at arbeidsgiver ikke kan kreve fratreden før én måned etter at varsel er gitt, jf. § 14-9 fjerde ledd fjerde punktum. Det er imidlertid gjort unntak fra regelen om at manglende varsling utløser forlengelse når arbeidsforholdet har vart i 12 måneder på generelt grunnlag, jf. § 14-9 fjerde ledd femte punktum. 12 måneder er en absolutt grense for hvor lenge midlertidig ansettelse på generelt grunnlag kan vare. Dette betyr at manglende varsel aldri skal kunne innebære en forlengelse av arbeidsforholdet ut over den absolutte 12 måneders grensen. Ved kortere ansettelsestid på generelt grunnlag, vil imidlertid regelen om forlengelse ved manglende varsling gjelder inntil 12 måneder.