Spørsmål og svar

Hva er rettsvirkningene av brudd på karantene?

Publisert 24.03.15

Dersom arbeidsforholdet løper videre utover den avtalte perioden uten at det er inngått noen ny arbeidsavtale om midlertidig ansettelse på annet rettsgrunnlag, vil arbeidstakeren ha krav på fast ansettelse etter reglene i arbeidsmiljøloven § 14-11. Karantenen inntrer dagen etter arbeidsavtalen utløper, og det vil da være brudd på karanteneregelen med videre ansettelse på generelt grunnlag. Det er derfor viktig at bedriften følger nøye med på når arbeidsavtalen(e) utløper, og da enten avslutter arbeidsforholdet før utløpet av tolvmånedersperioden, alternativt ansetter fast eller midlertidig på annet grunnlag.

Det kan også tenkes at arbeidsgiver ansetter en ny arbeidstaker på generelt grunnlag i karanteneperioden for å utføre arbeidsoppgaver som er omfattet av karantenen. Dette er også et brudd på karantenebestemmelsen. I disse tilfellene kan vedkommende som er blitt ansatt i karanteneperioden anlegge søksmål og kreve fast ansettelse, jf. § 14-11.  Arbeidstakeren som først var ansatt midlertidig på generelt grunnlag og som utløste karantenen, er ikke gitt noen søksmålsrett.

Ved brudd på nevnte bestemmelser kan arbeidstakeren også kreve erstatning, jf. § 14-11 annet ledd, jf. § 15-12 annet ledd.