Spørsmål og svar

Hva er rettsvirkningene av brudd på kvote?

Publisert 24.03.15

Kvotebestemmelsen fastsetter det maksimale antallet arbeidstakere virksomheten kan ha ansatt midlertidig på generelt grunnlag. Idet antallet midlertidige ansatte på generelt grunnlag overstiger den gjeldende kvoten, foreligger det brudd på bestemmelsen. Det kan da være en eller flere arbeidstakere som er blitt ansatt i strid med kvotebegrensningen.

Det klare utgangspunktet etter de nye reglene er at brudd på kvotebegrensningen ikke gir den eller de aktuelle ansatte krav på fast ansettelse. Dersom det foreligger "særlige grunn" vil retten likevel kunne avsi dom for fast ansettelse etter begjæring fra arbeidstakeren. Det følger av lovforarbeidene at slike "særlige grunner" er ment for klare misbrukstilfeller. Eksempler på når "særlige grunner" foreligger, er tilfeller hvor en virksomhet har ansatt arbeidstakere på generelt grunnlag i stort omfang utover kvoten, eller systematisk eller i lengre tid har overtrådt kvoteregelen mv. Med andre ord skal det mye til for at unntaksregelen kommer til anvendelse.

I tillegg til spørsmål om fast ansettelse, kan det være aktuelt med erstatning i tilfelle hvor kvotebestemmelsen er brutt. Erstatningsregelen etter lovens § 14-11 andre ledd vil gjelde som i dag, hvor erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap etter omstendighetene kan være aktuelt.