Spørsmål og svar

Hva innebærer en karanteneperiode?

Publisert 25.03.15

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse er begrenset av en karanteneperiode. Karantenen inntrer idet arbeidsforholdet avsluttes og den etablerer et forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag. Karanteneperioden løper i 12 måneder og gjelder for ansettelser i stilling for å utføre arbeidsoppgaver av "samme art" i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (7).  

Først når karanteneperioden for de aktuelle arbeidsoppgavene er utløpt, kan ny(e) avtale(r) om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag inngås for utførelse av de oppgaver karantenen har omfattet.