Spørsmål og svar

Hvilken betydning har endringen i "fireårsregelen" for løpende arbeidsforhold?

Publisert 25.03.15

Tidligere var regelen at det gjaldt en absolutt begrensning på mer enn 4 års sammenhengende ansettelse. Vi gjør oppmerksom på at de nye reglene ikke har virkning for arbeidsavtaler som er inngått før de nye reglene trådte i kraft. 

En ikke helt upraktisk situasjon er at avtaler om midlertidig ansettelser forlenges. Det kan typisk være inngått en avtale om midlertidig ansettelse forut for lovendringen, og hvor det så inngås nye avtaler med vedkommende (om forlengelse) etter at loven har trådt i kraft. Spørsmålet er hva som da gjelder? Vi kan for eksempel tenke oss en situasjon der en arbeidstaker har vært ansatt i et prosjekt i la oss si tre år. Så tilbys/overføres vedkommende til et vikariat på ett år. Ansettelsen skjer etter at loven har trådt i kraft.

 Vi har tatt spørsmålet opp med Arbeids- og Sosialdepartementet som har uttalt:

Etter ikrafttredelsen gjelder loven fullt ut etter ordlyden ved inngåelse av nye kontrakter – dvs at har arbeidstaker tidligere vært ansatt sammenhengende midlertidig i mer enn tre år når vedkommende tilbys en ny avtale om vikariat, vil arbeidstaker etter vårt syn umiddelbart ha krav på fast ansettelse etter den nye regelen. Dvs. at tidligere midlertidige arbeidsforhold som omfattes av reglene må regnes med, selv om disse er gjennomført før ikrafttredelse.  På tidspunktet for inngåelse av vikariatavtalen, vil arbeidsgiver vite om de nye reglene, og dermed konsekvensen av å ansette den aktuelle arbeidstakeren i vikariatet.   Dette i motsetning til for avtaler som er inngått før og løper videre på ikrafttredelsestidspunktet.