Veiledning

Arbeidsreglement - slik går du frem

Bedrifter med mer enn ti ansatte må ha et arbeidsreglement. Her er NHOs råd om hvordan du fastsetter et reglement og vårt forslag til mal.

Publisert 24.05.16

Industriell virksomhet og handels- og kontorvirksomhet som sysselsetter mer enn 10 arbeidstakere skal fortsatt ha et arbeidsreglement. Det samme gjelder hotel- og restaurantbransjer, jf. forskrift fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 31. oktober 1991.
Arbeidsmiljølovens §§ 14-16 til 14-20 har regler om dette.

Ingen regler i strid med lov

Mye av det som sto i de tidligere reglementene skal nå stå i den skriftlige ansettelsesavtalen. Kravet til innholdet er derfor vesentlig redusert i forhold til den tidligere loven. Det heter nå bare at reglementet skal inneholde ”de ordensregler som trengs og regler for arbeidsordningen”. Dessuten er presisert at reglementet ikke må inneholde bestemmelser som er i strid med loven.

Reglementet skal fungere som informasjon til de ansatte. Det er derfor viktig i tillegg å ta med punkter som er spesielle for den aktuelle virksomheten.

Fastsettelse og godkjenning

Reglementet kan fastsettes ved avtale med tillitsvalgte dersom bedriften er tariffbundet. Alternativt skal reglementet godkjennes av Direktoratet for arbeidstilsynet.

Bedriften må da følge de saksbehandlingsregler som følger av arbeidsmiljølovens § 14-17 Fastsettelse av arbeidsreglement:

(1) Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiveren og arbeidstakernes tillitsvalgte fastsette arbeidsreglement ved skriftlig avtale. Er avtalen bindende for et flertall av arbeidstakerne, kan arbeidsgiveren gjøre reglementet gjeldende for alle arbeidstakere innenfor de arbeidsområder avtalen gjelder for.

(2) Når ikke bestemmelsene i første ledd får anvendelse, må arbeidsreglementet for å bli gyldig, godkjennes av Arbeidstilsynet. Utkast til reglement skal utarbeides av arbeidsgiveren som skal forhandle med representanter for arbeidstakerne om reglementets bestemmelser. Er virksomheten bundet av tariffavtale, skal arbeidsgiveren forhandle med arbeidstakernes tillitsvalgte. Ellers skal arbeidstakerne velge fem representanter som arbeidsgiveren skal forhandle med. Setter arbeidstakernes representanter fram avvikende forslag til reglement, skal dette vedlegges når arbeidsgiveren sender inn utkastet til godkjenning. Unnlater arbeidstakernes representanter å forhandle om reglementet, skal arbeidsgiveren opplyse om dette når utkastet sendes inn til godkjenning.

(3) Reglementet skal slås opp på ett eller flere iøynefallende steder i virksomheten og deles ut til hver arbeidstaker som reglementet gjelder for.

Etter arbeidsmiljølovens § 14-18 er det arbeidsgiver som skal ta initiativ til å opprette arbeidsreglement. Reglementsutkast etter § 14-17 andre ledd, senest tre måneder etter at virksomheten er i gang.

Nedlasting

Eksempel på arbeidsreglement - pdf

Eksempel på arbeidsreglement - word

Proposal for staff regulation