Spørsmål og svar

Har arbeidstakeren som får opplysningene taushetsplikt?

Publisert 11.12.13

Ja. Det følger av lovbestemmelsene at arbeidstakeren har taushetsplikt om opplysningene som mottas. Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren undertegner en taushetserklæring.

Her finner du et eksempel på hvordan en slik erklæring kan se ut:

Erklæring om taushetsplikt ved utlevering av lønnsopplysninger

NN mottok XX.MM.ÅÅ etter forespørsel av  XX.MM.ÅÅ opplysninger om lønnsnivå og kriterier for lønnsfastsettelse for ansatt XX i BEDRIFT i medhold av (styrk det som ikke passer)

 a)Diskrimineringsloven om seksuell orientering § 18

b) Likestillingsloven § 22

c) Diskrimineringsloven om etnisitet § 19

d) Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 23

Undertegnede er gjort kjent med at opplysningene er taushetsbelagte i medhold av ovennevnte lov, og jeg erklærer ved dette at opplysningene ikke vil gis videre. Jeg er kjent med at brudd på taushetsplikten vil utgjøre et pliktbrudd i arbeidsforholdet mellom meg og BEDRIFT.

Jeg er videre gjort kjent med at ansatt XX blir informert om jeg har bedt om innsyn og hvilke opplysninger som er utlevert.

Undertegnes av arbeidstaker som krever innsyn