Spørsmål og svar

Når har en ansatt rett til innsyn i lønnen til kolleger?

Publisert 11.12.13

For å ha rett til innsyn, er det et vilkår at arbeidstakeren har mistanke om at egen lønn er fastsatt på diskriminerende vis. I dette ligger for det første at man må mene seg diskriminert ut fra et av diskrimineringsgrunnlagene i de fire diskrimineringslovene – m.a.o. må man mene seg behandlet ulikt f.eks. på grunn av kjønn, funksjonshemming, fordi man er homofil etc.  Vær oppmerksom på at man ikke kan kreve innsyn på bakgrunn av mistanke om "urettferdig behandling"/ at det er gitt "trynetillegg" eller lignende. Det er kun lovbeskyttede diskrimineringsgrunnlag som kan gi innsynsrett.

Merk at mistanke om aldersdiskriminering, diskriminering grunnet fagforeningstilknytning eller politisk syn, midlertidig- eller deltidsansettelse, ikke kan gi grunnlag for innsyn. Disse diskrimineringsgrunnlagene står i arbeidsmiljøloven kapittel 13, og denne loven har ikke en bestemmelse om rett til innsyn.

Videre er det et vilkår at det må foreligge en mistanke. Det skal imidlertid lite til for at slik mistanke kan sies å foreligge. Det er arbeidstakeren selv som vil avgjøre om det er grunn til mistanke, og det er presisert i lovens forarbeider at det ikke kan kreves noen nærmere begrunnet mistanke. Et minstevilkår er at den kollegaen arbeidstakeren sammenligner seg med, tilhører samme stillingskategori, har sammenlignbart arbeid eller utfører arbeid av samme verdi. Som eksempel på noe mistanken kan baseres på, nevner forarbeidene til lovbestemmelsene at arbeidstakeren er blitt kjent med at andre har fått lønnsopprykk, men ikke arbeidstakeren selv, og at dette altså skyldes diskriminering på grunn av kjønn, funksjonshemming etc. – se første avsnitt. Videre kan virksomhetens lønnsstatistikk gi grunnlag for slik mistanke.