Hva er alminnelig arbeidstid?

Publisert 08.11.13

Arbeidstid

I arbeidsmiljøloven er det gitt regler om hvor lang den daglige og ukentlige alminnelige arbeidstiden kan være. Plasseringen av den alminnelige arbeidstiden er i det ytre begrenset av forbudene mot natt, søn- og helgedagsarbeid.

Arbeidsmiljøloven bestemmer at den alminnelige daglige arbeidstiden ikke må overstige ni timer i løpet av 24 timer og dessuten at den ukentlige arbeidstiden ikke må overstige 40 timer i løpet av syv dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4. De fleste individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler bygger imidlertid på kortere ukentlig arbeidstid, nemlig 37,5 timers uke. Det kan avtales gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden.

For antatt mindre belastende arbeidsformer gjelder spesielle bestemmelser om når og i hvilken grad passivt arbeid og beredskapsvakt skal regnes som alminnelig arbeidstid. For arbeid av passiv karakter kan den alminnelige arbeidstiden forlenges etter særlige regler, og Arbeidstilsynet kan gi samtykke til ytterligere forlengelse. Når det gjelder beredskapsvakt er det gitt spesielle regler om at minst 1/5 skal regnes med i den alminnelige arbeidstiden, med adgang for tariffbundet virksomhet til å inngå avvikende avtale og for Arbeidstilsynet til å samtykke i særlige tilfeller. EU-domstolen har avsagt flere dommer som gjelder definisjonen av arbeidstid ved passivt arbeid og beredskapsvakt.

Det gjelder spesielle regler om alminnelig arbeidstid for enkelte antatt mer belastende arbeidsformer og ubekvem arbeidstid, herunder skift- og turnusarbeid, nattarbeid og søn- og helgedagsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 (4)-(6).

Reglene om hviletid setter de ytre rammene for hvor mye den enkelte samlet kan arbeide i løpet av 24 timer og i løpet av syv dager. Hviletiden skal, dersom nærmere vilkår er oppfylt, etter arbeidsmiljøloven og arbeidstidsdirektivet utgjøre minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer, og 35 timer sammenhengende timer i løpet av syv dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-8. Loven og direktivet gir på dette punktet regler som er sammenfallende. Når det gjelder tariffbundet bedrift er det adgang til å inngå avtale om unntak fra hviletidsbestemmelsene med tillitsvalgte.