Hva er arbeidstid og hva er arbeidsfri?

Publisert 08.11.13

Arbeidstid

Arbeidstid og arbeidsfri er definert i arbeidsmiljøloven § 10-1:

-          Arbeidstid er den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

-          Arbeidsfri er den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.

Ut fra lovgivers definisjon skulle i prinsippet all tid enten være arbeidstid eller fritid. Så enkelt er det dessverre ikke. Om en arbeidstaker «står til disposisjon/ikke står til disposisjon» må vurderes konkret.

Svaret på hva som er arbeidstid og arbeidsfri kan være regulert i den enkeltes tariffavtale.

Er det ikke regulert og partene ikke kommer til enighet, avgjøres saken i domstolen. Det er gjennom rettspraksis trukket opp grenser for hva som skal anses som arbeidstid og fritid. Et sentralt eksempel er Kårstødommen, jf. Rt 2001 side 418. Dommen avgjør når arbeidstiden begynte og sluttet for to grupper ansatte ved anlegget til Statoil på Kårstø. Arbeidstakerne fikk ikke medhold i at en transport på ca. 1400 meter, som av sikkerhetsmessige grunner måtte skje som fellestransport iført verneutstyr, skulle innregnes i arbeidstiden. Selv om det var restriksjoner ved forbud mot bruk av egne biler, pålegg om vernetøy mv. under transporten på anlegget frem til oppmøtested, fant retten at dette ikke medførte at arbeidstakerne kunne sies å utføre arbeid. Retten fant at arbeidsgiver hadde rett til å fastsette fremmøtested hvor arbeidstaker skal stå til disposisjon for å utføre arbeidsoppgavene.