Hvem gjelder reglene i arbeidsmiljøloven for?

Publisert 08.11.13

Arbeidstid

a)     Unntak for arbeidstakere som er listet opp i arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2) 

  • Arbeidstaker i ledende stilling
  • Arbeidstaker i særlig uavhengig stilling

Unntatte arbeidstakere skal ikke i noe tilfelle utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og sikkerheten skal ivaretas.

Relevante momenter som avgjør om en arbeidstaker kan defineres for å være i en ledende stilling:

  • Har arbeidstakeren et større ansvar? Personalansvar?
  • Kan arbeidstakeren delegere sine arbeidsoppgaver?
  • Kan arbeidstakeren i særlig grad treffe avgjørelser på vegne av virksomheten? Har arbeidstakeren fullmakt til å inngå forpliktende avtaler på vegne av virksomheten?
  • Kan arbeidstakeren selv avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats?
  • Kan arbeidstakeren selv bestemme sin arbeidstid?

Relevante momenter for når en arbeidstaker innehar en særlig uavhengig stilling:

  • Har arbeidstakeren en overordnet og selvstendig stilling?
  • Har arbeidstakeren myndighet til å treffe selvstendige avgjørelser?
  • Kontrollerer arbeidstakeren sin egen arbeidstid eller er han eller hun underlagt fast kontroll?

Enkelte arbeidstakere og typer arbeid er videre gjennom forskrift helt eller delvis unntatt fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Det gjelder for eksempel polititjenestemenn, arbeid ved utenriksstasjoner eller kommunalt brannvesen. Videre gjelder det egne regler for sjåfører og andre innen vegtransport, og for arbeidstakere ved institusjoner, og dessuten for arbeidstakere som utfører arbeid i eget eller andres hjem. Det er gitt egne regler om arbeidstid for arbeid utført av personer under 18 år.

b)     Generell unntaksadgang arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) 

Dersom man har en tariffmotpart – en fagforening – som har mer enn 10 000 medlemmer, så har motparten såkalt innstillingsrett.  Dette innebærer adgang til å inngå avvikende avtaler fra de fleste av reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Her ligger det en fleksibilitetsbestemmelse som er unik. Med hjemmel i denne unntaksbestemmelsen inngås de fleste avtaler om rotasjonsordninger. 

Det at arbeidstakersiden har fått godkjenningsmyndigheten når det gjelder ordninger som innebærer unntak fra reglene i arbeidsmiljøloven, gir imidlertid en ubalanse i forhandlingssituasjonen. NHO ser at forhandlinger om lønn og arbeidstid har fått hovedrollen i forhandlingene, når det sentrale bør og skal være helse- og sikkerhetsmessige hensyn.