Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

Publisert 08.11.13

Arbeidstid

Gjennomsnittsberegning gir adgang til en annen fordeling av arbeidstiden, som innebærer at den enkelte arbeidstaker kan jobbe mer i perioder, mot tilsvarende kortere i andre perioder, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-5.

Arbeidstiden må i gjennomsnitt ikke overstige lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Fleksitid er en form for gjennomsnittsberegning. I arbeidsmiljøloven § 10-2 (3) er fleksibel arbeidstid gitt som en rettighet for den enkelte arbeidstaker, forutsatt at det ikke innebærer en vesentlig ulempe for virksomheten.

Ved gjennomsnittsberegning vil altså det å jobbe en lengre arbeidsdag bli direkte kompensert ved tilsvarende fri en annen periode. Fordi den totale alminnelige arbeidstiden ikke økes ved gjennomsnittsberegning, er ikke regelverket om overtid relevant. Definisjonen på overtid er arbeidstid ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid. Kort oppsummert: Arbeidstiden økes i perioder hvor det er stor arbeidsmengde, uten at arbeidet anses som overtid, mot økt fritid i perioder med mindre aktivitet.

Loven begrenser adgangen til å gjennomsnittsberegne arbeidstid. Begrunnelsen for dette er særlig at det anses skadelig å arbeide for lange dager over for lang tid.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan for en periode på 52 uker inngå avtale om at den ukentlige arbeidstiden kan være inntil 48 timer per syv dager, men ikke ut over lovens rammer for alminnelig ukentlig arbeidstid i gjennomsnitt. Daglig arbeidstid er maksimalt ni timer. Tariffavtaler kan sette snevrere rammer for hva det kan inngås avtale om.

Ved samtykke fra Arbeidstilsynet eller avtale med tillitsvalgte i tariffbundet bedrift, tillates ytterligere utvidede rammer for den alminnelige arbeidstiden for perioder på henholdsvis 26 og 52 uker. Tillatt maksimal daglig arbeidstid er på henholdsvis 13 og ti timer. Innenfor disse rammene bestemmer arbeidsmiljøloven at begrensningen om 48 timer per uke kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Det er da tillatt med en maksimal arbeidsuke på 54 timer ved avtale med tillitsvalgte, mens det ikke er gitt tilsvarende begrensning ved samtykke fra Arbeidstilsynet. For nattarbeid gjelder det et maksimalt tidsrom for gjennomsnittsberegning på fire uker. 

Særlige spørsmål om gjennomsnittsberegning: 

a)      Kan avtalen med tillitsvalgte gjøres gjeldende for uorganiserte?

Avtalen om gjennomsnittsberegning med de tillitsvalgte kan gjøres gjeldende overfor uorganiserte (faste, midlertidig ansatte og innleide) som arbeider på det området avtalen gjelder dersom et flertall av de ansatte er bundet av avtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12(5).  Gjennomsnittsberegningen kan ellers ikke gjøres gjeldende overfor de uorganiserte.

Om tariffavtalen kan gjøres gjeldende overfor arbeidstakere som ikke er bundet av tariffavtalen avhenger også av at arbeidsavtalens ordlyd – at den ikke setter en begrensning for bedriftens styringsrett hva gjelder valg av arbeidstidsordning.

b)      Hvordan gjennomsnittsberegne for en sesongansatt?

Dersom arbeidstakeren er sesongansatt (midlertidig ansatt) må gjennomsnittsberegningen i sin helhet skje innenfor varigheten av ansettelsesforholdet.

c)       Hva skjer hvis arbeidstaker har ferie eller er syk?

Perioder med betalt ferie, og perioder med sykefravær medtas ikke eller er nøytrale i forhold til beregningen av gjennomsnittet. Disse periodene trekkes altså ut av gjennomsnittsberegningen eller settes som gjennomsnittet, for eksempel 37,5 timer per uke.