Når er søn- og helgedagsarbeid tillatt?

Publisert 08.11.13

Arbeidstid

Søn- og helgedagsarbeid er som hovedregel bare tillatt når «arbeidets art gjør det nødvendig», jf. arbeidsmiljøloven § 10-10. Som eksempler på dette er arbeid ved utsalgssteder innenfor de åpningstidsrammer som er fastsatt i eller i medhold av annen lovgivning, vakthold, drift av kringkasting, aviser, telegram- og nyhetsbyråer eller bevertningsbedrifter.

Når det gjelder søn- og helgedagsarbeid skal arbeidstaker som har utført slikt arbeid som hovedregel ha fri påfølgende søn- eller helgedag, jf. arbeidsmiljøloven § 10-8 (4). Det innebærer at dersom arbeidstakeren har arbeidet Kristi Himmelfartsdag, skal han eller hun ha fri den første søndagen etter.

Etter loven er det adgang til å gjøre unntak fra dette gjennom avtale om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagsarbeidet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved slik gjennomsnittsberegning skal arbeidstakeren ha fri minst hver tredje søndag. Dette innebærer at det for eksempel er adgang til å arbeide hele påsken, herunder palmesøndag og de påfølgende helgedagene samt første påskedag som er en søndag, forutsatt at arbeidstakeren får fri første søndag etter påske.

I tariffbundet virksomhet kan det med tillitsvalgte avtales søndagsarbeid der hvor det foreligger «et særlig og tidsavgrenset behov», altså i unntakstilfeller.