Arbeidstidsutvalget: Bra med forenklinger

-Det er til fordel for alle parter i arbeidslivet at reglene for arbeidstid gjøres klarere og blir mer forståelig. Bedre forklaringer av begreper, forenkling av lovens struktur og tilrettelagt informasjon viktig for at vi får en brukervennlig lov. Derfor støtter vi hovedpoengene fra Arbeidstidsutvalget som la frem sin innstilling, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

NHO-direktør Svein Oppegaard har lenge bedt om de forenklingene som nå kan komme.

Publisert 07.01.16

Arbeidstid

-     Det er positivt at utvalget foreslår en forsiktig oppmyking av lovens bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og hviletid.  En mer fleksibel utforming gjør det lettere å legge opp vanlig skift- og turnusarbeid uten å måtte be om unntak.  NHO er opptatt av at arbeidstidsbestemmelsene ikke må være produktivitetshemmende. 

 - Det er nødvendig å bruke mer tid på å vurdere alle forslagene i rapporten som er et omfattende dokument.  Men NHO støtter utvalget som viser at noen gjennomgripende endringer i samfunnsutviklingen gjør det nødvendig å regulere arbeidstiden på en mer fleksibel måte.  Det er den teknologiske endringen, økte krav til tilgjengelighet, globalisering og økt konkurranse fra lavkostland og økt arbeidsinnvandring.  Utbredelse og bruk av ny teknologi gjør det mulig for mange å arbeide uten å være like sterkt bundet av tid og sted som før, ikke minst den kunnskapsbasert delen av arbeidslivet. 

- NHO har lenge ment at det må ryddes opp i hva som skal regnes som særlig uavhengig stilling.  2 av 3 bedrifter oppfatter dagens bestemmelser som uklar, og da konsekvensene med å ta feil kan bli store er det viktig at bestemmelsen klarlegges.  Arbeidstidsutvalget foreslår å videreføre unntaksbestemmelsene for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling, men slik at vilkårene presisere. Det er positivt.. 

 - Et interessant grep her er å opprette en ny mellomgruppe da det i praksis er vanskelig med en enten-eller-løsning i et stadig mer sammensatt arbeidsmarked.  Utvalget peker på at det kan være behov for unntak fra en del av bestemmelsene i arbeidstidskapittelet for en større gruppe arbeidstakere. Flertallet i utvalget peker på at det i dagens arbeidsliv kan synes som om det er flere arbeidstakere enn før som har vesentlig innflytelse på når, hvor og hvordan arbeidet utføres, adskillig selvstendighet i utførelsen av arbeidet og betydelig kontroll over egen arbeidstid. Utvalget foreslår derfor at det innføres en adgang for arbeidsgiver og arbeidstaker til å avtale at en ny type stilling, kalt delvis uavhengig, skal kunne unntas fra sentrale bestemmelser i arbeidstidskapittelet.  

 - Etter arbeidsmiljøloven er arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00 definert som nattarbeid, og slik nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Utvalget foreslår at dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, kan deler av arbeidet legges til tidsrommet mellom klokken 21.00 og klokken 23.00, uten at dette skal regnes som nattarbeid. Arbeidstaker skal si seg villig til slikt arbeid i hvert enkelt tilfelle. En slik oppmykning er positivt og mer i tråd med det moderne arbeidsliv, sier Oppegaard.