Hva skjer hvis arbeidstaker blir syk før eller i ferien

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Hvis arbeidstaker blir syk før ferien, kan vedkommende kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Forutsetningen er at sykdommen dokumenteres med legeerklæring og at kravet om utsatt ferie fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende skulle hatt før ferien. Det er dessuten en forutsetning at vedkommende er 100 % arbeidsufør, jfr. ferielovens § 9 (1).

Loven gir rett til å få hele ferien utsatt. Hvis vedkommende blir sykemeldt bare deler av den fastsatte ferie, har vedkommende ikke rett til å få et tilsvarende antall dager senere. Det er imidlertid ingen ting i veien for at partene i forbindelse med det aktuelle sykefraværet blir enige om at bare en del av ferien skal utsettes. 

Ved sykefravær i ferien, kan arbeidstaker kreve at et tilsvarende antall dager utsettes og gis senere i ferieåret. Forutsetningen er også her at sykefraværet er dokumentert ved legeerklæring.

Når det gjelder legeerklæring, trenger arbeidsgiver ikke akseptere tilbakedatert sykemelding eller egenmelding. 

Loven setter ingen absolutt frist for når arbeidstaker må fremsette krav om ny ferie. Lovens uttrykk er at krav må fremsettes ”uten ugrunnet opphold”. I forarbeidene til loven fremgår det imidlertid at kravet må fremsettes senest innen ferieårets utgang.

Er arbeidstaker sykemeldt så lenge at ferien ikke kan avvikles i ferieåret, har vedkommende krav på å få overført ferien til neste ferieår. Krav om overføring må fremsettes innen ferieårets utløp.