Kan ferien legges samtidig med oppsigelsestid?

Publisert 16.04.15

Ferie og permisjon

Det er avhengig av hvor lang oppsigelsesfristen er og om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp arbeidsforholdet, jfr. ferielovens § 8.
Når arbeidsgiver har sagt opp arbeidsforholdet, kan ferien legges i oppsigelsestiden hvis  oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. Er oppsigelsesfristen kortere, må arbeidstaker gi sitt samtykke. Slik avtale må inngås skriftlig.

Dersom ferien allerede er berammet og arbeidsgiver deretter sier opp arbeidsforholdet med kortere frist enn 3 måneder, kan arbeidstaker motsette seg at ferien avvikles.

I Høyesteretts dom fra 1997 (Rt. 1997 s. 37) slås det fast at arbeidstaker i en slik situasjon kan velge mellom følgende alternativer:
- at ferien ikke avvikles før vedkommende fratrer - at ferien avvikles i oppsigelsestiden - at det gis ny sammenhengende oppsigelsestid etter at ferien er avviklet

Det siste alternativet vil medføre at det tar lang tid å avvikle arbeidsforholdet. Det er derfor viktig at en arbeidsgiver som ser at det kan bli nødvendig å gå til oppsigelser, venter lengst mulig med å fastsette ferien.

Ekstraferien for arbeidstaker over 60 år skaper ikke problemer i denne sammenheng. Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal tas og den ansees derfor ikke å være pålagt av arbeidsgiver.
Oppsigelse fra arbeidstaker har ingen betydning for fastsettelse av ferien. Arbeidsgiver kan i slike tilfelle legge ferien til oppsigelsestiden så fremt de øvrige vilkårene i ferieloven er oppfylt.

Arbeidstaker som har sagt opp selv, har heller ikke noe absolutt krav på å få avviklet ferie før han slutter. Reglene om at arbeidstaker har krav på 3 ukers ferie i perioden 1. juni til 30. september og at ferien skal avvikles innen ferieårets utgang, gjelder imidlertid også i disse tilfellene.