Ferie - vet du hvilke regler som gjelder?

Hva skjer hvis arbeidstaker for eksempel blir syk? Eller hvis arbeidsgiver vil endre på den fastsatte ferien? NHO gir deg svarene på hvilke regler som gjelder.

#205

Nina Melsom, avdelingsdirektør i NHO, gir deg svar på spørsmål om ferie. Fotograf: Moment studio

Publisert 16.06.16

Ferie og permisjon

Hva skjer hvis arbeidstaker blir syk før eller i ferien? Hvis arbeidstaker blir syk før ferien, kan vedkommende kreve ferie utsatt til senere i ferieåret, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør i NHO. Forutsetning er at sykdommen dokumenteres med legeerklæring og at kravet om utsatt ferie fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende skulle hatt før ferien. I tillegg må vedkommende være 100 prosent arbeidsufør/sykemeldt.

Ved sykefravær i ferien, kan arbeidstaker kreve at et tilsvarende antall dager utsettes og gis senere i ferieåret. Forutsetningen er også her at sykefraværet er dokumentert ved legeerklæring.

Når det gjelder legeerklæring, trenger arbeidsgiver ikke akseptere tilbakedatert sykemelding eller egenmelding. 

Spørsmål og svar om ferie


Kan arbeidsgiver endre på den fastsatte ferien?
Når ferien først er fastsatt, skal det sterke grunner til for å endre ferien. Det er kun lov til å endre ferien hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer, og hvis det ikke er mulig å skaffe stedfortreder.

En slik endring må også drøftes med vedkommende arbeidstaker før beslutningen tas, og det kan medføre erstatningsansvar hvis arbeidstaker lider tap på grunn av endringen; for eksempel hvis arbeidstaker må avbestille billetter.

Hvor lang ferie har en arbeidstaker krav på? Ferieloven gir rett til ferie i 25 virkedager eller fire uker og en dag. Med virkedager menes alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte fridager. Det vil si at også lørdag er virkedag i ferielovens forstand. Det spiller ingen rolle om den enkelte arbeidstaker skulle vært i arbeid på den aktuelle dagen eller ikke.

Arbeidstakere i tariffbundne bedrifter kan kreve 5 ukers ferie. Enkelte arbeidstakere har også rett til dette iht. individuell arbeidsavtale.
Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til ytterligere 6 dager eller en ukes ferie.

Har du flere spørsmål? Her får du svar på mange vanlige spørsmål om ferie