Regler om innleie

Hva betyr reglene om innleie? Hva innebærer likebehandlingsprinsippet? Vi har samlet noen spørsmål og svar.

 • Hva innebærer reglene – helt overordnet?
  • Svar

   Reglene innebærer et krav om at innleide arbeidstakere skal behandles likt som om vedkommende var direkte ansatt hos innleier (likebehandlingsprinsippet). Det er også innført en rekke tiltak for å sikre at kravet om likebehandling etterleves, blant annet opplysningsplikt. Reglene stiller krav både til innleie- og utleiebedriften. Reglene innebærer at det innføres nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven § 14-12a-c, samt at det gjøres endringer i enkelte andre bestemmelser.

 • Når trådte reglene om innleie i kraft?
  • Svar

   De fleste endringene trådte i kraft 1. januar 2013. Reglene om solidaransvar trådte i kraft fra 1. juli 2013.

 • Når kommer reglene til anvendelse?
  • Svar

   Reglene gjelder ved innleie fra bemanningsforetak, dvs. virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidstakere jf. arbeidsmiljøloven § 14-12. Det typiske bemanningsforetaket er de tradisjonelle "vikarbyråene". Reglene gjelder ikke ved innleie av arbeidskraft fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie jf. arbeidsmiljøloven § 14-13, typisk produksjonsbedrifter

   Hvorvidt det foreligger innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie vil bero på en helhetsvurdering av virksomheten det leies inn fra. Vurderingen av hvilken type virksomhet det dreier seg om beror på en konkret vurdering av de reelle forholdene. Det må foretas en vurdering av virksomhetens art, herunder med hvilket omfang og hyppighet utleie skjer og hvor stor andel av virksomheten utleie utgjør.

 • Hva innebærer likebehandlingsprinsippet?
  • Svar

   Kravet om likebehandling fremgår av ny § 14- 12a i arbeidsmiljøloven. Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var direkte ansatt i innleievirksomhet for å utføre samme arbeid.

   I mange tilfeller vil det da være naturlig å ta utgangspunkt i hva vedkommende ville fått ved en direkte midlertidig ansettelse i bedriften. Likebehandlingen gjelder for nærmere angitte type vilkår, se nedenfor. I tillegg skal innleid arbeidstaker ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier med mindre objektive grunner tilsier noe annet. 

 • Hvordan gå frem for å avklare hva som er riktig lønnsnivå mv. for utleid arbeidstaker? Hva danner grunnlaget for likebehandlingen?
  • Svar

   Ved anvendelsen av likebehandlingsprinsippet må alle generelle bestemmelser om lønnsnivået mv. hos innleier som gjelder på det tidspunkt arbeidstaker leies inn følges. Det vil si at lov, forskrift og tariffavtale må følges.

   Videre vil virksomhetsinterne og ensidige bestemmelser i personalhåndbøker mv. måtte følges. Det samme gjelder fastlagte retningslinjer og rutiner for lønnsfastsettelse ved nyansettelser. Individuelt forankrede vilkår faller utenfor. 

 • Hva hvis det ikke foreligger generelle bestemmelser om lønnsnivå mv.?
  • Svar

   Dersom det ikke foreligger generelle bestemmelser om hvilket lønnsnivå mv. innleid arbeidstaker skal innplasseres i, må det foretas en hypotetisk vurdering av hva innleievirksomheten sannsynligvis ville tilbudt en ansatt arbeidstaker som vederlag for det aktuelle arbeidet på stedet der det utføres.

   Dersom det foreligger "sammenlignbare" ansatte hos innleier, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i hva disse faktisk mottar. Dersom det ikke foreligger "sammenlignbare" ansatte hos innleier, vil vurderingen i større grad bli skjønnsmessig. Det stilles imidlertid i disse tilfellene også krav til en reell vurdering. Dersom det foreligger gjeldende tariffavtaler for tilsvarende arbeid i området, kan det være naturlig å ta utgangspunkt i disse. 

 • Hva omfattes av lønnsbegrepet?
  • Svar

   Utgangspunktet er at alt vederlag for arbeid omfattes. Faste vederlag som fastlønn og naturalia omfattes. Videre vil kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg omfattes hvis det foreligger regler, rutiner eller praksis for dette. Det samme gjelder også uregelmessige tillegg som f eks overtidsbetaling, skifttillegg, utkallingstillegg, smusstillegg mv.

   Hvilken måte lønnen opptjenes på, er ikke avgjørende, så lenge det er vederlag for arbeid. Prestasjonslønn eller akkordlønn vil også omfattes hvis dette er "gjengs" avlønningsform.

   Når det gjelder forholdet til bonus, pensjon, forsikring, sykelønn mv. vises til spørsmål og svar nedenfor.

 • For hvilke type vilkår gjelder likebehandlingsprinsippet?
  • Svar

   Utleid arbeidstaker skal i henhold til § 14-12a i arbeidsmiljøloven likebehandles med hensyn til:

   a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager og f) lønn og utgiftsdekning.

   I tillegg skal innleid arbeidstaker ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

 • Omfattes bonus av "lønn" i henhold til likebehandlingsprinsippet?
  • Svar

   Når det gjelder bonus, må det foretas en konkret vurdering av bonusordningen.

   Først må det foretas en vurdering av om bonusen kan anses å være vederlag for arbeid.

   NHO legger til grunn at generelle selskapsbonuser som gis uavhengig av den enkeltes arbeidsinnsats ikke anses å være vederlag for arbeid.

   Når det gjelder bonusordninger som gis avhengig av den enkeltes arbeidsinnsats, vil dette som et utgangspunkt anses som vederlag for arbeid. Det må imidlertid foretas en nærmere vurdering av om ordningen omfattes av likebehandlingsprinsippet. Det avgjørende vil være om vedkommende ville hatt krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet og lignende.

 • Omfattes pensjon av likebehandlingsprinsippet?
  • Svar

   Det er tydelig presisert i lovforarbeidene at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet.

 • Omfattes forsikring av likebehandlingsprinsippet?
  • Svar

   Når det gjelder forsikring er ikke dette spesifikt tatt opp i lovforarbeidene. NHO legger til grunn at forsikring ikke er en del av "lønnsbegrepet" da det ikke anses å være "vederlag for arbeid".

 • Hva med rett til "fulle sykepenger", "full lønn" ved foreldrepermisjon mv.?
  • Svar

   Forholdet til de nevnte ytelser er ikke spesifikt tatt opp i lovforarbeidene. NHO legger til grunn at dette ikke er vederlag for arbeid og de nevnte ytelser omfattes derfor ikke av likebehandlingsprinsippet.

 • Har utleid arbeidstaker krav på dekning av reiseutgifter frem til innleiebedriften?
  • Svar

 • Har utleid arbeidstaker krav på dekning av kost og losji så lenge vedkommende kun arbeider i innleiebedriften?
  • Svar

   Utleid arbeidstaker har i utgangspunktet ikke krav på dekning av kost og losji så lenge vedkommende kun arbeider i innleiebedriften og ikke sendes ut på oppdrag derfra. Kun i de tilfellene hvor også de direkte ansatte i innleiebedriften på grunnlag av generelle bestemmelser har krav på dekning av kost og losji når de kun arbeider i innleiebedriften og ikke sendes ut på oppdrag derfra, vil den utleide arbeidstakeren ha krav på dette.

   Dersom det gjelder en allmenngjøringsforskrift for din bedrift, kan den utleide arbeidstakeren ha krav på å få dekket slike utgifter.

 • Hva omfattes av "utgiftsdekning" i henhold til likebehandlingsprinsippet?
  • Svar

   Utgangspunktet er at utleide arbeidstakere vil ha rett til dekning av utgifter til blant annet arbeidstøy, kost og losji i samme utstrekning som vedkommende ville hatt ved direkte ansettelse i innleievirksomheten for å utføre samme arbeidsoppgaver. Det vil være en forutsetning at det dreier seg om utgifter påløpt i forbindelse med arbeid. Det avgjørende er hva som gjelder for utgiftsdekning hos innleier med grunnlag i generelle bestemmelser.

   Bakgrunnen for at "utgiftsdekning" også omfattes av likebehandlingsprinsippet er å unngå at de innleide må bruke sin lønn til å dekke de tilsvarende utgiftene som de direkte ansatte får dekket av arbeidsgiver i forbindelse med arbeidet.

   Se for øvrig særskilte spørsmål/svar om krav på dekning av kost og losji når vedkommende arbeider i innleiebedriften og ikke sendes ut på oppdrag, samt reiseutgifter til og fra innleiebedriften. Vær særlig oppmerksom på at den utleide arbeidstakeren vil kunne ha krav på dekning av utgifter i henhold til allmenngjøringsforskrifter som går utover likebehandlingsprinsippet.

 • Er likebehandlingskravet med hensyn til "lønn" oppfylt når innleid arbeidstaker mottar minstelønn og "utenbystillegg" som til sammen er likt eller høyere enn hva den innleide ville fått ved direkte ansettelse hos innleier?
  • Svar

   Ja, dersom den innleide får tilsvarende eller høyere lønn enn hva vedkommende ville fått ved direkte ansettelse hos innleier når arbeidstaker mottar minstelønn og "utenbystillegg", vil likebehandlingskravet med hensyn til "lønn" anses oppfylt.

   Eksempelvis vil likebehandlingskravet med hensyn til "lønn" være oppfylt hvor en innleid arbeidstaker ville mottatt kr 180 per time ved direkte ansettelse hos innleier i innleieperioden, og den innleide mottar kr 150 per time i minstelønn og kr 30 per time i utenbystillegg (f eks etter allmenngjorte tariffavtaler).

 • Kan innleid arbeidstaker omfattes av innleiers arbeidstidsordninger?
  • Svar

   Innleid arbeidstaker kan inngå i de arbeidstidsordninger som vedkommende kunne vært inntatt i ved en direkte ansettelse hos innleier. Dette forutsetter imidlertid at ikke annet fremgår av avtale mellom bemanningsforetaket og innleier, av tariffavtale eller av avtale mellom den innleide arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. Vilkårene i nevnte avtaler må imidlertid være "minst" like gode som de den innleide arbeidstakeren ville hatt dersom vedkommende var direkte ansatt hos innleier.

 • Omfattes innleid arbeidstaker av innleiers tillatelser til avvik fra arbeidstidsreglene?
  • Svar

   Likebehandlingen vil også gjelde de tillatelser som innleievirksomheten har fått til å avvike arbeidstidsreglene, i de tilfellene disse ville omfattet den innleide dersom han eller hun var direkte ansatt. Dette forutsetter imidlertid at ikke annet fremgår av avtale mellom bemanningsforetaket og innleier, av tariffavtale eller av avtale mellom den innleide arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. Vilkårene i nevnte avtaler må imidlertid være "minst" like gode som de den innleide arbeidstakeren ville hatt dersom vedkommende var direkte ansatt hos innleier.

 • Omfattes innleid arbeidstaker av tariffavtalte arbeidstidsordninger (herunder gjennomsnittsberegning) i innleievirksomheten?
  • Svar

   Det følger av forarbeidene til at de tariffavtalevilkår som gjelder hos innleier og som kunne vært gjort gjeldende for den innleide hvis vedkommende var direkte ansatt, også gjelder for den innleide.

   At likebehandlingen omfatter både arbeidstidens lenge og plassering, samt varighet og plassering av pauser og hvileperioder, innebærer således at den innleide kan inngå i innleievirksomhetens arbeidstidsordninger som forutsetter for eksempel gjennomsnittsberegning. Dette innebærer altså at den innleide vil omfattes av de tariffavtalte løsninger (både positive og negative) som er fremforhandlet for de direkte ansatte. Forutsetningen for at den innleide omfattes av de tariffavtalte løsninger som gjelder hos innleier, er imidlertid at ikke annet fremgår av avtale mellom bemanningsforetaket og innleier, av tariffavtale eller av avtale mellom den innleide arbeidstaker og dennes arbeidsgiver.

   Vilkårene i nevnte avtaler må imidlertid være "minst" like gode som de den innleide arbeidstakeren ville hatt dersom vedkommende var direkte ansatt hos innleier.

 • Hvilke goder og tjenester skal utleid arbeidstaker ha tilgang til hos innleier?
  • Svar

   Loven forutsetter at "arbeidstaker som blir leid ut, [skal] ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet."

   NHO legger til grunn at "goder og tjenester" skal forstås som kollektive fasiliteter slik det het i det første lovutkastet. Eksempler i forarbeidene på slike fasiliteter er "kantine, barnehage, transport, treningsrom mv." Basert på dette legger NHO til grunn at "goder og tjenester" skal forstås som fysiske kollektive fasiliteter. Det må foretas en konkret vurdering av hvilke øvrige fysiske kollektive fasiliteter som omfattes av begrepet.

 • Hva ligger i unntaket "objektive grunner"?
  • Svar

   Av loven fremgår at det kan gjøres unntak fra tilgangen til "goder og tjenester" dersom det foreligger "objektive grunner".

   NHO forstår begrepet "objektive grunner" som et krav til saklig grunn. Hvorvidt det foreligger saklig grunn beror på en konkret vurdering. Relevante momenter i denne vurderingen vil være varigheten på oppdraget, om bemanningsforetaket tilbyr tilsvarende "goder og tjenester", kvalifiserte administrative byrder mv.

 • Finnes det regler om innleie i NHOs tariffavtaler?