Dom om innleiers opplysningsplikt

Arbeidsretten har i en dom tatt stilling til omfanget av innleiers plikt til å gi bemanningsforetak opplysninger om egne lønns- og arbeidsvilkår.

Publisert 15.06.15

En bedrift som leier inn personell fra bemanningsforetak plikter å gi bemanningsforetaket "nødvendige opplysninger" slik at bemanningsforetaket kan oppfylle likebehandlingsreglene etter arbeidsmiljøloven § 14-12 a. Dette følger av arbeidsmiljøloven samt av en rekke overenskomster mellom LO-NHO og YS-NHO.

I den konkrete saken hadde en bedrift et lønnssystem med en egen lønnskategori kun for midlertidig ansatte. Lønnssystemet skrev seg fra 90-tallet, og var ikke revidert etter at arbeidsmiljøloven fikk et forbud mot diskriminering av midlertidig ansatte i 2005.

Det Arbeidsretten tok stilling til, var om bedriften hadde oppfylt sin opplysningsplikt ved kun å gi bemanningsforetaket opplysning om lønnskategorien for midlertidig ansatte.

Dommen falt 10. juni.

Arbeidsretten uttaler til dette at den i saken aktuelle lønnskategori ikke kunne benyttes som sammenligningsgrunnlag for innleide arbeidstakere. Partene var i ettertid enige om dette, og lønnssystemet var korrigert før saken kom opp for retten. Når bedriften utelukkende hadde gitt opplysninger om denne kategorien, forelå det et brudd på opplysningsplikten fordi bemanningsforetaket ikke fikk "nødvendige opplysninger" for å kunne oppfylle likebehandlingsprinsippet. Arbeidsretten presiserer imidlertid ikke hvilken aktivitet som ville oppfylt opplysningsplikten.

Saken var bredt prosedert fra begge sider angående den grunnleggende uenigheten om hvorvidt de tillitsvalgte hos innleier kan tviste etter Hovedavtalens regler på det nærmere innholdet i likebehandlingsreglene i § 14-12 a/overenskomstene.  Arbeidsretten avgjorde imidlertid saken konkret på opplysningsplikt og tok ikke stilling til denne prinsipielle uenigheten.

NHO vil understreke at Parats gjengivelse av dommen er upresis. Parat synes å legge til grunn at Arbeidsretten har slått fast at innleide på generell basis har rett til samme lønn som fast ansatte. Det er uriktig. Innleide har rett til samme lønn som direkte ansatte. Hvorvidt dette skal være lønn som fast ansatt eller midlertidig ansatt beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Arbeidsretten hadde ikke til vurdering spørsmålet om hva som ville være rett lønn i det enkelte tilfelle.

YS ved Parat nedla i saken påstand om at bedriften ikke hadde gitt korrekt informasjon. Arbeidsretten uttaler eksplisitt at det kun er grunnlag for å konkludere med at det ikke er gitt nødvendig informasjon.

Saken gjaldt konkret Oljetransportavtalen NHO og YS § 12. Denne er en kopi av Industrioverenskomsten Fellesbilag 8 pkt 1.3.2 til 1.3.4.

Les hele dommen fra Arbeidsretten her.

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør/Advokat (H)

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Mobil
91731919