Innkjøpsveiledning for innkjøp under 500.000

Her finner du en beskrivelse av de ulike punktene i konkurransegrunnlaget og hvilken informasjon som skal benyttes under hvert punkt.

Publisert 02.10.13

Offentlige anskaffelser

Punkt 1 - Generell beskrivelse
Dette kapittelet gis grunnleggende informasjon om oppdragsgiver og om den aktuelle anskaffelsen. Det vil si at det gis informasjon om oppdragsgiver, anskaffelsens formål, omfang og kontraktsverdi, informasjon om oppbyggingen av konkurransegrunnlaget, oppdragsgivers og tilbyders kontraktperson.

Punkt 1-1 - Oppdragsgiver
I tillegg til å oppgi navn, velger en rekke oppdragsgivere å ta med en standard tekst som sier noe mer om hvem man er. Mange offentlige oppdragsgivere har utarbeidet standard tekster som tas med i alle utlysninger. En slik tekst vil være valgfri å ta med.

Eksempel på illustrasjonstekst: Stavanger kommune ved Stavanger Eiendom, heretter benevnt oppdragsgiver. Stavanger kommune med oppland omtales ofte som Stavanger-regionen eller Nord-Jæren. Kommunen har 114.000 innbyggere og er Norges 3. største storbyregion. Kommunen har 7.500 ansatte fordelt på 6.000 årsverk. For mer informasjon, se www.stavanger.kommune.no

Punkt 1-2 ANSKAFFELSENS FORMÅL
Hvis det er spesielle egenskaper eller hensyn som ønskes ivaretatt bør det komme frem, jf. eksempelet under som presiserer lavt svovelinnhold og tilhørende tjenester. Formuleringen som legges inn her vil fungere som en moment for tolkningen for hvordan kravspesifikasjonen skal forstås.

Eksempel: Oppdragsgiver ønsker å innhente tilbud på levering av fyringsolje med lavt svovelinnhold, samt tilhørende tjenester.

 Tilhørende tjenester: TransportService på brennere Opplæring

Punkt 1-3 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI
En forutsetning for å bruke dette konkurransegrunnlaget er at anskaffelsens verdi ikke overstiger NOK 500.000 eks. mva. Selv om anskaffelsen kan følge forskriftens del I, står oppdragsgiver fritt til å velge å følge forskriftens del II og III.

Hvis det er usikkerhet omkring anskaffelsens antatte verdi, anbefales det at man følger konkurransereglene som gjelder for forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del II. I FOA § 2-3 er det gitt nærmere bestemmelser om beregning av anskaffelsens anslåtte verdi. Bl.a. skal ikke en planlagt anskaffelse deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelsene i forskriften kommer til anvendelse.

Punkt 1-4 OPPBYGGING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET
HMS-egenerklæring er obligatorisk for tjenestekontrakter over NOK 100.000 eks. mva. For konkurranser etter forskriftens del I stilles det krav om at den valgte leverandør for arbeid som skal utføres i Norge skal legge fram HMS-egenerklæring. Det vil si at det ikke er plikt til å legge fram slik erklæring ved innlevering av tilbudet. Av praktiske grunner anbefales det at oppdragsgiver stiller krav om fremleggelse av HMS-egenerklæring fra alle som leverer tilbud og at dette fremgår av konkurransegrunnlaget.

Punkt 1-5 Kunngjøring
Det er lagt til grunn at konkurransen kan kunngjøres frivillig på Doffin etter reglene for forenklet kunngjøring. For konkurranse etter forskriftens del I er dette valgfritt. Det vil være formålstjenelig å utlyse konkurransen på Doffin som en forenklet kunngjøring slik at så mange leverandører som mulig kan delta i konkurransen. Kunngjøring av konkurransen kan også skje på Internett, oppdragsgivers egen WEB-side eller i aviser.

Lovformålet om effektive anskaffelser tilsier at oppdragsgiver bør ha større fleksibilitet til å bestemme hvordan anskaffelser under 500.000 kr skal gjennomføres. Oppdragsgiver må følge de grunnleggende kravene i regelverket, som innebærer at det skal holdes konkurranse så langt det lar seg gjøre, god forretningsskikk skal følges, likebehandling av leverandører, gjennomsiktighet og etterprøvingstilgang. Videre følger det av proporsjonalitetsprinsippet at konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen.

Punkt 2 - REGLER FOR KONKURRANSEN
Kapittel 2 ”Konkurranseregler” gir retningslinjer for hvordan konkurransen skal gjennomføres.

Punkt 2-1 Gjennomføring av konkurransen

For anskaffelser under NOK 500.000 står oppdragsgiver fritt til å velge om man vil følge forskriftens del I, del II eller del III. Oppdragsgiver må ta stilling til hvilken fremgangsmåte som vil sikre mest mulig effektiv konkurranse. Oppdragsgiver må for eksempel ta stilling til om alle leverandører skal kunne levere tilbud eller om det først skal være en prekvalifisering. Hvilket valg som tas, må klart fremgå av konkurransegrunnlaget.

Valgt fremgangsmåte kan ikke endres i løpet av konkurransen. Har man for eksempel valgt en prosedyre som følger forskriftens del II, kan man ikke senere velge å følge prosedyre etter forskriftens del I.

Så lenge oppdragsgiver følger de grunnleggende kravene til konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, gir prosedyren etter forskriftens del I langt større fleksibilitet og mulighet for tilpasninger enn prosedyrene som skal følges etter forskriftens del II og del III. Det følger av forholdsmessighetsprinsippet at kravene til oppdragsgiver øker proporsjonalt med anskaffelsens verdi. Høyere verdi på anskaffelsen kan for eksempel tilsi at oppdragsgiver må invitere flere leverandører til konkurransen eller sørge for bredere annonsering.

Det gis altså stor frihet for hvordan konkurransen skal gjennomføres, men det er viktig at oppdragsgiver beskriver hvordan man vil gjøre det. Eksempler: Konkurransen vil bli gjennomført uten adgang til å forhandle Det vil bli gjennomført forhandlinger

Punkt 2-2 Tilbudets utforming og levering
Kravene til hvordan tilbudet skal utformes og leveres skal sikre at oppdragsgiveren kan gjennomføre en effektiv og rettferdig evaluering av tilbudene. Ved behov kan det legges til flere punkter, for eksempel krav til antall eksemplarer man ønsker av tilbudet og evt. språkkrav. Med hensyn til merking av tilbudet kan dette være saksnummer eller annen referanse. Med hensyn til om tilbudet skal leveres pr e-post eller pr post, er det viktig at oppdragsgiver passer på at likebehandlingsprinsippet og forutberegnlighet blir ivaretatt. Eksempler: Saksnummer, navn Bruk av e-post forutsetter at oppdragsgiver har systemer som sikrer at tilbudene kun kan åpnes samtidig.

Punkt 2-3 Innleveringsfrist
I forslaget nedenfor kreves det at tilbudet skal være oppdragsgiver i hende innen et visst tidspunkt. Alternativ kan poststemplet dato være utgangspunkt for fristen . Dersom fristen angis i antall dager kan tilbudet leveres fram til kl. 24.00 den aktuelle dagen. Utgangspunktet er at oppgitte frister er ufravikelige og for sent innkomne tilbud skal avvises.

Punkt 2-4 Vedståelsesfrist
Det er viktig at oppdragsgiver sikrer seg nok tid til behandling av tilbudene. Dersom det blir behov for forlengelse, må alle tilbyderne varsles skriftlig om det.

Punkt 2-5 Behandling av tilbud
For kjøp under NOK 500.000 inneholder forskriften ingen eksplisitte krav om at oppdragsgiver i etterkant av konkurransen må orientere deltakerne om hvilken leverandør som er valgt og begrunne dette. Grunnleggende prinsipper slik som hensynet til god forretningsskikk, tilsier imidlertid at oppdragsiver gir deltakerne en orientering om utfallet av konkurransen. Når det har vært utlyst en konkurranse i samsvar med denne malen, og leverandørene har sendt inn sine skriftlige tilbud, får de en forventning om å bli orientert om resultatet av konkurransen. Grunnleggende prinsipper kan i slike tilfeller medføre en plikt til å gi tilbakemelding. Det betyr at dersom oppdragsgiver ikke automatisk har gitt begrunnelse i etterkant, kan leverandørene kreve begrunnelse for hvorfor oppdragsgiver valgte en annen leverandør.

Punkt 3 - KVALIFIKASJONSKRAV
Kvalifikasjonskravene knytter seg til leverandørens evne og egnethet til å gjennomføre kontrakten. Det kan stilles krav til leverandørenes organisatoriske, juridiske, finansielle og økonomiske stilling samt tekniske kvalifikasjoner. Kravene skal stå i forhold til den konkrete kontrakten og skal være nødvendige, entydige og ikke strengere enn det som er nødvendig. Dette er viktig slik at leverandørene konkret vet hvilke krav som stilles for å kunne delta i konkurransen. Hvilke krav som bør stilles til leverandøren avhenger av kontraktens omfang og kompleksitet, samt vurdering av anskaffelsens risiko. Anskaffelser under 500.000 kr innebærer ofte mindre risiko enn større anskaffelser. Det er sjelden det vil være behov for å kreve bankgaranti for anskaffelser under 500.000 kr. Flere forhold kan telle med i en slik vurdering: Konsekvensene for oppdragsgiver om leveransen uteblir eller er mangelfull Sannsynligheten for at leveransen kan bli forsinket etc Vurdering av leverandørens soliditet i forhold til risikoen for konkurs Avhengig av risiko kan dette få betydning for hvilket nivå kvalifikasjonskravene bør legges på. I en risikovurdering kan man dele inn nivåene slik: Liten/uvesentlig risiko Moderat risiko Betydelig risiko

Liten/uvesentlig risiko:  1. Kun krav om skatteattest og HMS. Ingen andre kvalifikasjonskrav stilles

Moderat risiko:  1. Kvalifikasjonskrav: Tilfredsstillende økonomi Dokumentasjonskrav: Krav om innlevering av regnskapstall evt. kredittvurdering

 2. Kvalifikasjonskrav: Tilfredsstillende faglig kompetanse  Dokumentasjonskrav. Sertifikater, kvalitetsplan, referanser

 Betydelig risiko:  1. Kvalifikasjonskrav: Meget god økonomi  Dokumentasjonskrav: Kredittvurdering og/eller ____ års regnskap inkl. revisjonsberetning og regnskapsnoter, ordrereserve

 2. Kvalifikasjonskrav: Meget god faglig kompetanse  Dokumentasjonskrav: CV for nøkkelpersonell og referanser

 3. Kvalifikasjonskrav: Det kreves meget god gjennomføringsevne  Dokumentasjonskrav: Oversikt over firmaets totale bemanning og beskrivelse av utstyr som har betydning for gjennomføring av kontrakten.

 Tips til leverandøren:  Vær nøye med å levere inn etterspurt dokumentasjon for kvalifikasjonskravene. En upresis og manglende besvarelse vil kunne medføre at tilbudet blir avvist. Det er derfor viktig å ha gode rutiner som sikrer at man har god dokumentasjon for de krav som er etterspurt. Bl.a. vil ofte referanser bli etterspurt og det kan derfor være lurt at man i forkant har sikret seg gode referanser fra tidligere oppdrag.

Noen eksempler på kvalifikasjonskrav:

Eksempel 1: Det kreves at leverandøren har evne til å gjennomføre oppdraget i tråd med oppdragsgivers behov og har erfaring fra lignende oppdrag.  Dokumentasjonskrav:  • Oversikt over firmaets totale bemanning inkl. CV på nøkkelpersonell som vil bli benyttet i dette oppdraget.  • Liste over 4 relevante leveranser, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker.

Eksempel 2: For å sikre at krav og kriterier i konkurransegrunnlaget blir etterlevd i en eventuell kontraktsperiode, kreves det at leverandøren har rutiner for kvalitetssikring, herunder sporbarhet, av de varer som omfattes av tilbudet.  Dokumentasjonskrav: Redegjørelse for eksisterende rutiner som dokumenterer at kravet er dekket. Hvis dette er beskrevet i virksomhetens kvalitets- eller miljøledelsessystem i henhold til ISO 9001, ISO 14001 eller tilsvarende 3. partsverifiserte systemer, er det nok å legge frem et gyldig sertifikat.

Eksempel 3: Tekst til tjenestekjøp (eksempel renhold): For å sikre lav miljøbelastning av tjenesten i en eventuell kontraktsperiode, kreves det at leverandøren har systemer for oppfølging av følgende forhold:  • System for oppfølging av renholdskvalitet  • System for måling av kjemikalieforbruk  • Skriftlige arbeidsinstruksjoner  • Plan for opplæring av personalet, herunder avfallshåndtering, renholdsmetoder, renholdsmidler og utstyr.  Dokumentasjonskrav: Redegjørelse for eksisterende rutiner som dokumenterer at kravet er dekket. Hvis dette er beskrevet i virksomhetens kvalitets- eller miljøledelsessystem i henhold til ISO 9001, ISO 14001 eller andre 3. partsverifiserte systemer, er det nok å legge frem et gyldig sertifikat.

Punkt 3-1 Obligatoriske og ufravikelige krav
Krav til innlevering av HMS-egenerklæring er kun pålagt ved tjenestekjøp over 100 000 kr. Hvis dette ikke er tilfelle, slettes raden.

 Dersom oppdragsgiver tror det er sannsynlig at utenlandske leverandører vil komme til å levere tilbud, kan følgende formulering tilføyes som dokumentasjonskrav: ”Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske”.

Punkt 3-2 Leverandørens tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner
Krav til leverandørenes tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner skal ta utgangspunkt i faglig kompetanse, effektivitet, erfaring, pålitelighet og økonomi.

 Dersom det ikke stilles krav til leverandørenes tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner, så fjern dette punktet.

Punkt 4  KRAVSPESIFIKASJON
Kravspesifikasjonen uttrykker oppdragsgivers minstekrav som tilbudet må oppfylle for at det skal kunne bli evaluert. Kravene kan spesifiseres på ulike måter. Disse har alle ulik effekt på blant annet leverandørens mulighet til å levere tilbud på nye/innovative løsninger og på hvem som har risikoen for at oppdragsgiverens behov faktisk blir dekket. De fem ulike spesifikasjonsformene er:

Ytelsesspesifikasjon: Oppdragsgiver beskriver ytelsen som skal leveres. Leverandøren har alle muligheter til å levere nye løsninger/produkter og leverandøren har all risiko. Eksempel: 100 personer skal transporteres fra A til B i løpet av 2 timer.

Funksjonsspesifikasjon: Oppdragsgiveren beskriver måten behovet skal dekkes på. Leverandøren har mindre mulighet til å levere innovative løsninger og risikoen deles mellom oppdragsgiver og leverandør. Eksempel: 100 personer skal transporteres med buss fra A til B i løpet av 2 timer.

Standardspesifikasjon: Oppdragsgiveren beskriver produktet etter standarder som finnes i markedet, f.eks. DOS-kompatibel, VHS, en ISO-standard, osv. Dette er ofte greit, men man kan gå glipp av eventuelle nyvinninger. Man er også selv ansvarlig for valg av standard. Velges en standard som er på vei ut, kan det bli kostbart.

Leverandørspesifikasjon: Det er ikke tillatt å spesifisere produktet ved å henvise til et bestemt merke, da det vil diskriminere andre leverandører.

Detaljspesifikasjon: Oppdragsgiver beskriver i detalj det leverandøren skal gi tilbud på og all risiko for at behovet blir dekket ligger dermed hos oppdragsgiver selv. Eksempel: Bussen spesifiseres ned i minste konstruksjonsdetalj

Oppdragsgiver må oppgi hvordan leverandøren skal dokumentere at kravene som stilles er innfridd. Det er stor frihet til valg av krav til produktet, men unngå å favorisere foretak still objektive krav

Punkt 4-1 vare/tjeneste
Kravene må rette seg mot egenskaper ved varen eller tjenesten eller formålet med anskaffelsen. Noen eksempler på spesifikasjonskrav er:

Eksempel 1: Eksempel på krav til ulike varer Alle renholdsmidler skal ha helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) i henhold til gjeldende forskrifter.Renholdsmidlene skal ha bruksanvisning med doseringshenvisning på norsk.  Printeren skal kunne skrive ut på to siderKopimaskinen skal ha strømsparingsfunksjoner Bruksanvisning og vedlikeholdsanvisning skal foreligge

Eksempel 2: Eksempel på krav til biler Alle bilene skal oppfylle følgende krav (standardutstyr skal være inkl. i oppgitt pris): Drivstofforbruket skal være mindre enn 5l/100 km Manuelt klimaanlegg ABS bremser Sentrallås Vinterhjul Metallic lakk Kjørecomputer som oppgir både gjennomsnittsforbruk og fortløpende forbruk Sorte, hardplast beskyttelseslister på støtfanger og på sidene Overleveringskurs (skal bestå av minst 30 minutters gjennomgang av bilen) Partikkelfilter på dieselbiler ESP Ryggesensor Gulvmatter ved førersete og alle passasjerseter Gulvmatter i bagasjerom hvor der er heldekkende teppe Radio/CD spiller El-vinduer Full drivstofftank

Oppdragsgiver skal åpne for ulike måter å dokumentere på. Dokumentasjonskrav kan for eksempel være egenerklæring, produktdatablad eller Svanelisens.

Punkt 5 TILDELINGSKRITERIER
Oppdragsgiver kan velge mellom to overordnede mål for tildeling av kontrakt. Oppdragsgiver kan velge mellom en vurdering av tilbudsprisen "laveste pris" eller en helhetsvurdering av prisen opp mot tilbudets kvalitative sider "det økonomisk mest fordelaktige tilbud". Anskaffelser er som regel et kompromiss mellom ulike ønsker. I denne malen er det derfor lagt opp til flere tildelingskriterier enn pris og det innebærer at tildeling av kontrakt baserer seg på alternativet ”økonomisk mest fordelaktig”. Det anbefales at det ikke legges inn for mange tildelingskriterier.

Valg av tildelingskriterier er oppdragsgivers ønske som innkomne tilbud skal rangeres etter. Oppdragsgiver står fritt til å bestemme avveiningsmodell under 500.000 kr. Det er flere måter å foreta denne avveiningen, og enkelte metoder kan være mer hensiktsmessige enn andre. Oppdragsgiver kan velge å foreta avveiningen ved poengscore, vekt i % eller vurdering i forhold til prioritert liste. Hovedkriteriene må oppgis på en slik måte at leverandørene skjønner hva oppdragsgiver ønsker, og dermed bedre kan oppfylle disse ønskene. For å sikre etterlevelsen av gjennomsiktighets- og likebehandlingskravene stilles det krav til utformingen av tildelingskriteriene. Dette presisjonskravet forutsetter at hvert tildelingskriterium må utformes slik at det er mulig for alle rimelig oppyste og normalt påpasselige leverandører å forutse hvilke sider av tilbudet som skal bedømmes, se EF-domstolen,sak C-19/00 SIAC. Oppdragsgiver må altså si hva man mener med for eksempel ”kvalitet”. Et verktøy for evaluering av innkomne tilbud finnes gratis for nedlastning på http://www.grip.no/Innkjop/Evalueringsverktoy.htm. For renhold, vakt og bemanning har Servicebedriftenes landsforening utviklet et gratis evalueringsverktøy som heter Høyeste Verdi. Det er tilpasset disse tjenestene og kan lastes ned på http://www.sbl.no/hoyeste_verdi.

Det anbefales å benytte få, men presise tildelingskriterier.

5.1      Pris  
Pris kan oppgis på ulike måter avhengig av varetype. Under følger ett eksempel. Hvis varen har et forbruk av energi, toner, slitedeler mm eller krever regelmessig service, kan dette være viktig å spørre om slik at leveransens livsløpskostnader kan beregnes.

Vær oppmerksom på at det kan være menge feller knyttet til pris. Det som er avgjørende er hva som faktisk skal betales igjennom hele produktets levetid.

Prisskjema skal fylles ut av leverandør.

 

Artikkel           

Antatt antall

Stykkpris

<Navn på artikkel>

 

 

<Navn på artikkel>

 

 

<Navn på artikkel>

 

 

<Navn på artikkel>

 

 

5.2      Kvalitet
Kvalitet er ikke noe entydig begrep og trenger å defineres. Dessverre er det generelt en mangel på objektive 3. parts tester mht. holdbarhet og slitestyrke, men for noen varegrupper finnes slike og da kan de ofte med fordel benyttes. Kvalitetsbegrepet kan også omfatte funksjonsmessige egenskaper.

 

Spørsmål        

Svar

Vedlegg nr*:

<Hvilke slitestyrke har produktet?>

 

 

<Hvilket brukergrensesnitt har produktet?>

 

 

<Spørsmål 3>

 

 

*Vedlegg benyttes ved behov.

5.3      Helse og miljø

Hva som er relevante ønsker innen helse og miljø fra vare til vare. Under følger noen forslag til inspirasjon.

 

Spørsmål        

Svar

Vedlegg nr*:

<Hva er varens forbruk av energi (diesel, bensin, elektrisk kraft eller lignende)?>

 

 

<Hva er varens miljøskadelige utslipp til omgivelsene (klimagasser, partikler, NOx, bakkenær ozon, avgasser mm)>

 

 

<Må varen/vareemballasjen behandles som farlig avfall?>

 

 

<Hvilke retur- og gjenvinningssystemer finnes for produktet?>

 

 

*Vedlegg benyttes ved behov.

5.4      Leveringssikkerhet
Behovet for leveringssikkerhet varierer – her er noen forslag til spørsmål:

 

Spørsmål        

Svar

Vedlegg nr*:

<Vennligst redegjør for leveringstid standardsortiment>

 

 

<Vennligst redegjør for leveringstid tilleggssortiment>

 

 

<Vennligst redegjør for leveringstid slite- og reservedeler>

 

 

<Spørsmål 4>

 

 

 *Vedlegg benyttes ved behov

5.5      Service
Aktuelt for varige forbruksgoder, som for eksempel kontormøbler, kontormaskiner, kaffemaskiner etc.

 

Spørsmål        

Svar

Vedlegg nr*:

<Vennligst redegjør for hva som kan tilbys av service, responstid etc.>

 

 

<Spørsmål 2>

 

 

<Spørsmål 3>

 

 

<Spørsmål 4>

 

 

*Vedlegg benyttes ved behov

Eksempel 1: Kontormøbler

  Vekt Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg nr
Pris
• Oppgis pr stk
25% Tilbudsskjema    
Kvalitet
• Det kreves at møblene oppfyller de til enhver tid gjeldende kravene til areal, høyde, bredde, lengde, stillbarhet, sikkerhet, styrke, overflate, bestandighet, stabilitet, brannsikkerhet mm i de internasjonale standardene (ISO og EN) for møbler.
25% Produktbeskrivelse
Testresultater
   
Garantitid:
• Hvor mange års garantitid tilbys for fabrikasjonsfeil?
• Hvor mange år garanteres det at reservedeler/slitedeler er tilgjengelig?
25% Redegjørelse    
Miljø:
• Hvor stor andel av tilbudte kontormøbler oppfyller svanens krav til møbler?
25% Svanelisens eller annen dokumentasjon fra akkrediterte testlaboratorier akkreditert etter standardene i EN 45 000-serien eller tilsvarende internasjonale standarder    

 

Eksempel 2: Biler

  Vekt Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg nr
Pris
• Oppgis pr stk og inkl. utstyr oppgitt under tekniske spesifikasjoner
25% Tilbudsskjema    
Sikkerhet:
• Antall stjerner i NCAP (sikkerhetstest) eller tilsvarende test
25% Testresultater    
Garantitid:
• Hva slags grantier kan tilbys og hvor lenge?
25% Redegjørelse    
Miljø:
• Oppgi utslipp av CO2 i gram pr km ved blandet kjøring
25% Testresultat i hht. standard EU-test    

Punkt 6 ANNEN INFORMASJON

Hvis det er behov for å ta med ytterligere innformasjon til leverandør kan det legges inn her.

Punkt 8 LEVERANDØRENS SJEKKLISTE

Det er viktig at leverandør går gjennom denne listen nøye og leverer alle dokumenter som er ønsket slik at tilbudet bli komplett.

BILAG II – STANDARD KONTRAKTSVILKÅRDet følger av forskriftens § 3 -11 at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakt. Det finnes i dag en rekke ulike kontrakter som kan brukes som mal. FAD har på sin hjemmeside vist til standardkontrakt AIS-89.  DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) har på sin hjemmeside lagt ut standard kontrakter som kan brukes. For fast renhold finnes Norsk Standard - NS 8431

Nedlasting

Offentlige innkjøp under NOK 500.000 eks. mva.

Mal for konkurransegrunnlag ved offentlige anskaffelser.