Fakta om offentlige anskaffelser

Her finner du en rekke gode kilder og bakgrunnsmateriale som kan være nyttig når du jobber med offentlige anskaffelser.

Publisert 05.12.16

Nærings- og fiskeridepartementet 
Departementet har en egen innfallsport på Internett om offentlige anskaffelser. Her kan du finne pekere til relevant og autorativ informasjon om regelverket for offentlige anskaffelser, samt departementets eget informasjons- og veiledningsmateriell. 

Offentlig-privat samarbeid (OPS)
OPS  betegner en form for partnerskap mellom det offentlige og private. OPS brukes for å markere forskjellen til den mer tradisjonelle formen for anbudskonkurranser. Vanligvis identifiserer og finansierer det offentlige varen eller tjenesten fullstendig med egne ressurser. I OPS har den private fått en større rolle. Dette er en samarbeidsform hvor den private aktøren finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder større prosjekter.

Les mer om OPS

Egenregi
Egenregibegrepet omfatter ytelser som utføres av oppdragsgiver til eget bruk. Ytelsen skal utføres i egen regi, og resultatet skal forbli hos oppdragsgiver. Det vil si at det ikke er aktuelt med kontrakter mellom to parter. Regelverket for offentlige anskaffelser griper i utgangspunktet ikke inn overfor oppdragsgiveres rett til selv å avgjøre hvorvidt han vil kontrahere eksternt eller dekke sitt behov med egne ressurser.

Ulovlige direkteanskaffelser
En "direkte" anskaffelse defineres i anskaffelsesforskriften som en "anskaffelse som skjer ved direkte henvendelse til en eller flere leverandører". Ved en direkteanskaffelse skjer det altså ingen kunngjøring. Hovedregelen i henhold til anskaffelsesforskriften er at alle anskaffelser skal skje på grunnlag av forutgående kunngjøring og konkurranse mellom et tilstrekkelig antall leverandører.

Det foreligger imidlertid noen snevre unntakshjemler som i visse tilfeller gir oppdragsgiver rett til å foreta en direkteanskaffelse. Tilfeller som ikke faller inn under disse unntaksbestemmelsene må følge de ordinære anbudsreglene. Dersom ikke dette gjøres, og oppdragsgiver inngår kontrakt direkte med en leverandør, er anskaffelsen en ulovlig direkteanskaffelse.

Fra 1. juli 2012 trådte reviderte bestemmelser i kraft i Norge, der domstolene alene er gitt muligheter for å idømme  en rekke, alvorlige sanksjoner på oppdragsgivere som foretar ulovlige direkteanskaffelser. NHO mener at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fortsatt burde  hatt anledning til å ilegge overtredelsesgebyr for slike regelbrudd. Fra 1. januar 2017 får Kofa tilbake denne muligheten.

Sosiale aspekter i offentlige kontrakter
Det har vært og er store diskusjoner om hvorvidt og hvordan en offentlig oppdragsgiver skal kunne ta hensyn til sosiale aspekter ved tildeling av offentlige kontrakter. EU-kommisjonen har avgitt en fortolkningsmeddelelse i KOM(2001)566 endelig, om denne problemstillingen. Uttrykket "sosial aspekter" dekker forskjellige betydninger og områder. Det kan vises til situasjoner angående overholdelse av grunnleggende rettigheter, prinsippene om likebehandling og ikke forskjellsbehandling mellom menn og kvinner, etniske grupperinger, nasjonal sosiallovgivning samt fellesskapsdirektivene på disse områder.Meddelelsen gjennomgår de forskjellige faser ved tildeling av en kontrakt, og det anføres for hver av disse faser, hvorvidt og i hvilket omfang det kan tas hensyn til sosiale aspekter.

Miljøhensyn i offentlige kontrakter
I Kommisjonens meddelelse KOM(2001)274endelig, foretar Kommisjonen en vurdering av mulighetene for å integrere miljøhensyn i offentlige kontrakter. EF-domstolen har  i avgjørelse  C-513/99 Concordia Bus Finland, fastslått at miljø brukt som tildelingskriterium i forbindelse med økonomisk mest fordelaktige tilbud, på bestemte vilkår, er tillatt. Videre har EF-domstolen vurdert miljøhensyn i dom av 10. april 2003, Forente saker C-20/01 og C - 28/01. Også i sak C-448/01 har EF-domstolen en avgjørelse med betydning for bruken av miljøkriterier. 

Konsesjonskontrakter 
Begrepet "konsesjoner" er ikke spesielt definert i EU-traktaten. Det betyr imidlertid ikke at bruken av konsesjonsformer kan foregå fritt.  

EU vedtok i 2014 et eget regelverk for tildeling av konsesjoner. Det forventes at medlemsstatene har tatt dette direktivet inn i sine nasjonale regelverk innen 2016.

Nyttige kilder
Ved å benytte lenkene nedenfor kan du skaffe deg nyttig informasjon knyttet til offentlige anskaffelser: 

Regelverket:
Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift til loven
Forsyningsforskriften
Forskrift for KOFAs virksomhet
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
EU-direktivene

Dommer og avgjørelser:
KOFA
Norsk domstol
EU-domstolen

Offentlige anbud:
Norske kunngjøringer
EUs TED-database

Klage?
KOFA
Domstolene
EFTAs overvåkingsorgan ESA

Mer info:
Anskaffelsesportalen til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Nærings- og fiskeridepartementet - offentlige anskaffelser
EU-siden for nytt fra offentlige anskaffelser
SIMAP-siden
EUs side for miljøvennlige innkjøp
Konkurrencestyrelsen (Danmark)
Klagenævnet for Udbud (Danmark)
Udbudsportalen (Danmark)
Konkurrensverket (Sverige)

Innovative offentlige anskaffelser 
Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077