Nyetablerte foretak

Må en oppdragsgiver godta annen dokumentasjon enn regnskap, årsrapporter, tidligere referanser etc. for de siste årene når selskapet er nyetablert?

Publisert 15.09.13

Vi har et nystartet firma som leverte vårt første tilbud i en offentlig anbudskonkurranse. Imidlertid var kravet minst tre års regnskaper, årsrapporter, tidligere referanser etc. – krav som det var umulig for oss å imøtekomme, selvsagt. Hva gjør vi i en slik situasjon? Vi er tre partnere i firmaet med lang erfaring fra samme bransje.

Svar:
Det er tillatt å stille kvalifikasjonskrav om at en leverandør skal ha en viss økonomisk stabilitet, forutsatt at et slikt krav er relevant for den aktuelle konkurransen og at dette ikke strider mot noen av de grunnleggende EU-rettslige prinsipper.

Ut i fra prinsippet om at en anskaffelse så langt det er mulig skal være basert på konkurranse, skal en oppdragsgiver unngå å stille krav som uten saklig grunn begrenser konkurransen. Eksempelvis vil en oppdragsgiver i forhold til et krav om 3 års erfaring måtte godta at personer i et firma har den etterspurte kompetanse og ikke firmaet som sådan, når firmaet er startet for under 3 år siden.
Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav skal ”sikre at leverandørene er egnet til å oppfylle kontraktsforpliktelsene og stå i forhold til den ytelse som skal leveres”, jf Foa § 17-4 nr 2

Ut i fra denne bestemmelsen kan man også spørre om oppdragsgiver vil vurdere modifikasjon av krav om 3 års regnskap til kun å gjelde de bedriftene som har eksistert så lenge. Dersom oppdragsgiver er motvillig kan man vise til foa § 17-8 nr 5 som viser til at foretak med gyldig grunn kan levere inn alternativ dokumentasjon på sin økonomiske stilling. Alternativ dokumentasjon kan eksempelvis gjelde egenkapital og bankgarantier