Offentlige anskaffelser

Uklarheter i et tilbud

En tilbyder oppdager uklarheter i sitt eget tilbud etter at det er sendt til en offentlig oppdragsgiver. Kan tilbyderen henvende seg til oppdragsgiver for å presisere innholdet i sitt eget tilbud?

Publisert 15.09.13

Tilbyder kan kontakte oppdragsiver med en slik forespørsel, men det beror på en konkret vurdering om oppdragsiver har plikt til å presisere tilbudets innhold i samsvar med tilbyders ønske.

Hovedregelen er at tilbyder har risikoen for at tilbudet er fullstendig og tilstrekkelig klart formulert. Videre gjelder et forhandlingsforbud ved anbudskonkurranser om tilbudets innhold etter at tilbudsfristen er gått ut. Leverandøren kan derfor ikke forhandle med oppdragsgiver om innholdsmessige endringer i tilbudet.

Dersom oppdragsgiver oppdager forhold som kan rettes innenfor oppdragsivers avklaringsadgang etter foa § 21-1 nr 2, skal tilbudet rettes. Oppdragsgiver må vurdere konkret om uklarhetene og ufullstendighetene i tilbudet er så alvorlige at de gir grunnlag for avvisning av tilbudet.