Frostating ser bort fra EFTA-dom

Frostating lagmannsrett talte EFTA-domstolen midt imot om offentlige anskaffelser. Det er nå blitt et brennhett juridisk tema.

Arnhild D. Gjønnes

NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Dordi Gjønnes Fotograf: Moment studio

Publisert 09.03.18

Offentlige anskaffelser

Temaet erstatning i offentlige anskaffelser står øverst på dagsorden på NHOs Anskaffelsekonferanse 29. mai. På talerlisten står EFTA-domstolens tidligere president, Carl Baudenbacher.

Meld deg på NHOs Anskaffelseskonferanse 2018.

Fergestrid i Trøndelag

Bakgrunnen for at saken kom opp for EFTA-domstolen var en konkurranse om fergetjenester utlyst av kollektivtransportselskapet AtB i 2012.  Klager mente det var begått uregelmessigheter i konkurransen. Saken endte med et krav om erstatning. (Sak E-16/16)

Frostating lagmannsrett ba i forbindelse med rettssaken EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse av om norske regler for erstatning er i tråd med Norges forpliktelser i henhold til EØS-avtalen.

EFTA-domstolens uttalelse er klar: Erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser er ikke lenger betinget av et kvalifisert brudd på EØS-regelverket for offentlige anskaffelser, heter det i dommen (sak E-16/16).  Dette har nå blitt et brennhett juridisk tema etter at Frostating lagmannsrett har talt EFTA-domstolen midt imot.

Skal beskytte næringslivsinteresser

Etter EFTA- domstolens avgjørelse uttalte Gjønnes at endelig får vi fastslått at regelverket ikke bare setter rammen for effektiv og forsvarlig bruk av offentlige midler, men at også regelverket er ment å beskytte de næringsdrivende interesser.

NHO-advokatene Ingeborg Djupvik og Arnhild Dordi Gjønnes mener at lagmannsrettens tilsidesettelse av EFTA-domstolens rådgivende uttalelse er kontroversiell.

Advokat Djupvik viser til at Høyesterett i Rt. 2016 s. 2554 (Holship) synes å skjerpe kravet for når nasjonale domstoler kan avvike fra EFTA-domstolens rådgivende uttalelser. Høyesterett fastslår her at rådgivende uttalelser ikke kan fravikes uten at det foreligger "gode og tungtveiende grunner". Denne innskjerpingen har meget gode grunner for seg, bl.a. sett hen til den særlige rollen EFTA-domstolen innehar i EØS-samarbeidet og domstolssamarbeidet i EFTA-pilaren. Det kan hevdes at for å fravike EFTA-domstolens rådgivende uttalelse må en nasjonal domstol finne at EFTA-domstolens uttalelse helt klart er uriktig. Det fremgår ikke av fremgå av dommen fra lagmannsretten.

Les dommen fra Frostating lagmannsrett.