Spørsmål og svar om nedbemanning

Bedriften må nedbemanne. Hvem skal sies opp og hvilke kriterier kan jeg benytte? Må NAV kontaktes? Må man drøfte spørsmålet med tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker? Disse – og mange andre – spørsmål finner du svar på her.

 • Når kan bedriften nedbemanne?
  • Svar

   Det er tre grunnvilkår for å kunne nedbemanne: For det første må det foreligge en ”saklig grunn”, for det annet må det foretas en såkalt ulempevurdering og for det tredje må det ikke foreligge annet passende arbeid.

   Saklig grunn
   Nedbemanning kan en bedrift foreta når det foreligger ”saklig grunn”. Saklig grunn må vurderes i forhold til bedriftens generelle situasjon. Reduserte inntekter, overkapasitet, tilpasning av kostnader i forhold til skjerpet konkurranse, endret kunde- eller produktportefølje eller redusert ordreinngang er typiske eksempler på saklige grunner for nedbemanning. Det er ikke noe krav om at bedriften skal gå med underskudd for å kunne nedbemanne. Også ønske om et større overskudd som kan oppnås ved mer rasjonell drift kan være saklig grunn.

   Ulempevurderingen
   Før avgjørelse om oppsigelse på grunn av nedbemanning må bedriften vurdere sitt behov for oppsigelse mot konsekvensene/ulempene for arbeidstakeren som bedriften vurderer å si opp. Vurderingen skal foretas individuelt for den enkelte som sies opp. Det vil alltid være en ulempe for den enkelte å bli sagt opp, og det kreves derfor mer tungtveiende argumenter på arbeidstakers hånd for at oppsigelse skal unngås. Omsorgsbyrde, sosiale forhold, alder, utsikter til alternativ sysselsetting mv er typiske momenter i vurderingen. Vurderingen er relativ: Dersom bedriftens behov for å foreta nedbemanningen er stor, jo mer tungtveiende momenter trenger arbeidstaker for å unngå oppsigelse. På den annen side vil høy alder og lang ansettelsestid i seg selv være tungtveiende momenter i arbeidstakers favør.

   Annet passende arbeid
   Dersom bedriften har annet passende arbeid å tilby en arbeidstaker, skal dette arbeidet tilbys i stedet for oppsigelse. Med annet passende arbeid menes en annen ledig stilling i bedriften, som arbeidstakeren er kvalifisert for. Arbeidsgiver har ingen plikt til å opprette en ny stilling. Hva som er passende må vurderes konkret, men også ledig stillinger med lavere lønn, mindre ansvar, og redusert stillingsandel må tilbys. Det samme gjelder vikariater og andre midlertidige stillinger. Arbeidsgiver må også tilby en ledig stilling selv om noe innføring vil måtte påregnes.

   Lovbestemmelsen om nedbemanning finner du i arbeidsmiljøloven.

 • Hva er en masse­oppsigelse?
 • Når må fylkeskommunen kontaktes?
  • Svar

   Bedriften må sende skriftlig melding til fylkeskommunen når det er planer om å legge ned en bedrift - herunder en geografisk avgrenset del av bedrift - med minst 30 ansatte de siste 12 månedene. Tilsvarende må man sende melding til fylkeskommunen dersom det er planer om å si opp mer enn 90 % av de ansatte som arbeider i en slik bedrift.

   Endelig avgjørelse om nedleggelse skal ikke skje før 30 dager etter at slik melding er mottatt hos fylkeskommunen.

 • Hva er forskjellen på utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier?
 • Hvilke utvelgelseskriterier kan bedriften velge ved nedbemanning?
  • Svar

   Kriteriene som brukes ved utvelgelsen av hvem som skal sies opp må være saklig.

   Arbeidsmiljøloven gir ingen eksempler på hvilke kriterier som kan være saklige. Typiske eksempler vil være kvalifikasjoner (formell utdannelse, fagkompetanse, praktisk erfaring, flerfaglighet, personlig egnethet, samarbeidsevner mv), ansiennitet og sosiale forhold (helse, alder mv). Hvordan det enkelte kriterium vektes i den enkelte nedbemanningssituasjon vil være avhengig av hvor kritisk situasjonen er for bedriften.

   Etter Hovedavtalen mellom LO og NHO skal ansiennitet følges under ellers like vilkår. Dette innebærer at dersom to arbeidstakere stiller likt etter at man har vurdert andre kriterier, vil det være saklig å vektlegge at den ene har lengre tjenestetid enn den andre.

   Det er ingen lovbestemte regler for beregning av ansiennitet. Det følger imidlertid av rettspraksis at ansienniteten vanligvis beregnes fra tilsettingstidspunktet.
   Selve vurderingen av den enkelte arbeidstaker i forhold til kriteriene må være objektiv, saklig og etterprøvbar.

 • Er det lov å gjennomføre nedbemanning avdelingsvis eller må vi se hele selskapet under ett?
  • Svar

   Etter arbeidsmiljøloven må valget av utvalgskrets ved nedbemanning være saklig.

   Utvalgskreten kan enten være hele virksomheten eller deler av virksomheten. Som utgangspunkt er det bedriften, dvs den juridiske enhet, som er den naturlige utvalgskrets. Men ofte kan det være saklig å begrense utvalgskretsen slik at man ser den enkelte avdeling, virksomhetsområde, filial, divisjon eller fag for seg. Denne vurderingen må gjøres konkret. Momenter av betydning vil være bedriftens størrelse, økonomi, geografisk spredning, mv.

   Klare driftsmessige ulemper forbundet med å se bedriften samlet taler for at det kan være saklig å begrense utvalgskretsen. Dersom det anses som hensiktsmessig å begrense utvalgskretsen, bør dette drøftes med de tillitsvalgte, fortrinnsvis med sikte på å få til en avtale.

 • Hva er endringsoppsigelse?
  • Svar

   ”Endringsoppsigelse” er intet rettslig begrep. Som oftest benyttes begrepet som en beskrivelse av tilfeller hvor en arbeidstaker sies opp fra sin vanlige stilling og deretter tilbys en ny stilling på endrede vilkår. En ”endringsoppsigelse” er derfor det samme som en ordinær oppsigelse. Oppsigelsen må på vanlig måte være saklig og bygget på saklige kriterier.

 • Når skal individuelle drøftelser foretas? Hva er innholdet i drøftelsene?
  • Svar

   Bedriften skal, så langt det er praktisk mulig, drøfte en oppsigelse med arbeidstakeren før endelig beslutning er fattet. Arbeidstakeren har rett til å ha med seg en tillitsvalgt til disse drøftelsene.

   Hensikten med drøftelsen er todelt: For det første skal bedriften redegjøre for grunnlaget for oppsigelsen og hvordan utvelgelseskriteriene er anvendt i forhold til ham. Arbeidstaker har ikke krav på informasjon om hvordan kriteriene konkret er anvendt i forhold til andre arbeidstakere, slik at personlige opplysninger om disse fremkommer. For det annet skal arbeidstakeren få mulighet til å fortelle om hvordan oppsigelsen vil ramme ham og gi sitt syn på saken. På denne måten blir saken best mulig opplyst før beslutning treffes.

   Det er arbeidsgiver som har ansvar for å innkalle arbeidstakeren til drøftingsmøte. Det bør skrives protokoll fra drøftelsen.

   Endelig beslutning om oppsigelse treffes tidligst etter at det individuelle drøftingsmøtet med arbeidstakeren er gjennomført.

 • Kan sykemeldte arbeidstakere sies opp i forbindelse med nedbemanning?
  • Svar

   Ja, det er adgang til å si opp sykemeldte arbeidstakere i forbindelse med nedbemaning.

   Helt eller delvis sykemeldte arbeidstakere nyter et særskilt vern mot oppsigelser i 12 måneder etter første sykemelding. Vernet mot oppsigelse gjelder bare når oppsigelsen er begrunnet med sykefraværet. Sykemeldte har ikke særskilt vern mot oppsigelse av andre grunner, f eks nedbemanning.

   Dersom bedriften sier opp en helt eller delvis sykemeldt arbeidstaker i verneperioden har arbeidsgiver en skjerpet bevisbyrde. Rettslig sett sier arbeidsmiljøloven at en oppsigelse i verneperioden presumeres å skyldes sykdommen. Ved oppsigelse i verneperioden må arbeidsgiver kunne dokumentere at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes sykdom.

   Dersom anvendelsene av utvelgelseskriteriene fører til at en sykemeldt må sies opp, er det adgang til det.

 • Kan gravide arbeidstakere sies opp i forbindelse med nedbemanning?
  • Svar

   Ja, det er adgang til å si opp gravide arbeidstakere i forbindelse med nedbemaning.

   Arbeidstaker som er gravid kan ikke sies opp på grunn av graviditeten. Vernet mot oppsigelse gjelder når oppsigelsen er begrunnet med graviditeten som sådan. Det er adgang til å si opp gravide arbeidstakere av andre grunner, f eks ved nedbemanning.

   Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakeren dokumenterer graviditeten ved legeattest.

   Dersom bedriften sier opp en gravid arbeidstaker i verneperioden har arbeidsgiver en skjerpet bevisbyrde. Rettslig sett sier arbeidsmiljøloven at en oppsigelse i verneperioden presumeres å skyldes graviditeten. Ved oppsigelse i verneperioden må arbeidsgiver kunne dokumentere at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten.

 • Kan arbeidstakere i permisjon sies opp på grunn av nedbemanning?
  • Svar

   Ja, det er adgang til å si opp arbeidstakere i svangerskaps­permisjon, omsorgs­permisjon, fødsels­permisjon og foreldre­permisjon i forbindelse med nedbemanning.

   For disse gjelder det imidlertid særlige verneregler som gjør at oppsigelsestiden først vil begynne å løpe etter utløpet av permisjonstiden. Verneperioden er begrense til ett år.

 • Kan arbeidstaker som har permisjon for å delta i militærtjeneste sies opp på grunn av nedbemanning?
  • Svar

   Ja, arbeidstaker som har permisjon for å delta i militærtjeneste kan sies opp på grunn av nedbemanning. Arbeidstakeren kan imidlertid ikke sies opp på grunn av permisjon som skyldes frivillig eller tvungen militær verneplikt eller lignende allmenn vernetjeneste.

   Tilsvarende regel gjelder for arbeidstaker som deltar i internasjonale fredsstyrker organisert av myndighetene.

 • Når skal de tillitsvalgte informeres og når skal det drøftes?
  • Svar

   Det finnes flere regler som pålegger bedriften å informere og å drøfte en nedbemanning med de tillitsvalgte. Generelt sett gjelder at bedriften må starte drøftingen så tidlig som mulig, slik at de tillitsvalgte får en reell mulighet til å påvirke beslutningen. Hvor omfattende drøftingen skal være – og hvor mange drøftingsmøter som skal avholdes – må vurderes konkret. Bedriftens og nedbemanningens størrelse vil være momenter av betydning.

   Dersom bedriften har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal også rasjonaliseringer eller andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet drøftes.

   Dersom bedriften har et Bedriftsutvalg (BU) er det adgang til å slå sammen alle drøftelsene her.

   Etter arbeidsmiljøloven gjelder det videre særlige regler for bedrifter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Her skal arbeidsgiver blant annet drøfte aktuell og forventet bemanningssituasjon og eventuelle innskrenkninger med de tillitsvalgte.

   Etter Hovedavtalen mellom LO/YS og NHO skal bedriften informere og drøfte spørsmål om omlegginger av driften, selskapsrettslige forhold og sysselsettingsforhold med de tillitsvalgte så tidlig som mulig. Disse reglene gjelder helt generelt, ikke bare i tilfeller med masseoppsigelser. Drøfting etter Hovedavtalen kan slås sammen med drøfting etter arbeidsmiljøloven.

   Bestemmelsen i Hovedavtalen finner du her: §§ 9-4, 9-5 og 9-6

 • Kan de tillitsvalgte pålegges taushetsplikt?
  • Svar

   Drøftelsesplikten omfatter også forhold som kan være av forretningsmessig følsom karakter, for eksempel informasjon som kan være børssensitiv eller kontraktsforhandlinger som kan medføre endringer i sysselsettingen. 

   For bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale kan de tillitsvalgte pålegges taushetsplikt om fortrolige opplysninger.

   For bedrifter som er bundet av tariffavtale følger det av Arbeidsrettens praksis at de tillitsvalgte kan pålegges taushetsplikt i nødvendig utstrekning. Bestemmelsen finner du her: Hovedavtalen § 9-4 note 8. 

   Bedriften kan ikke på generell basis pålegge taushetsplikt, men må vurdere hver enkelt sak for seg.

 • I bedriften finnes det ingen tillitsvalgte – hvem skal bedriften drøfte med da?
  • Svar

   I bedrifter som er bundet av tariffavtaler finnes det normalt tillitsvalgte.

   I bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale kan man oppleve at det ikke er valgt noen tillitsvalgte. I et slikt tilfelle er det ikke gitt at det gjelder noen drøftingsplikt i det hele tatt. Reglene om drøftelser etter arbeidsmiljøloven kapittel 8 gjelder bare store virksomheter (over 50 arbeidstakere) og drøftingsplikten gjelder bare overfor tillitsvalgte.

   Ofte kan det imidlertid være hensiktsmessig å drøfte med arbeidstakerne. Arbeidsgiver kan da forsøke å få arbeidstakerne til å velge en representant/kontaktperson i anledning nedbemanningsprosessen. Alternativt kan arbeidsgiver be om at verneombudet fungerer som en representant/kontaktperson i anledning nedbemanningen.

 • Hvordan skal oppsigelsen gis?
  • Svar

   Oppsigelsen kan leveres på to måter: Enten ved personlig overlevering eller ved rekommandert sending til arbeidstakers oppgitte adresse.

   En oppsigelse som sendes i vanlig brevforsendelse eller pr telefaks er ikke ugyldig i seg selv, men det er arbeidsgiver som i tilfelle har bevisbyrden for at oppsigelsen har kommet frem.

   Oppsigelsen anses å få funnet sted når den er ”kommet frem” til arbeidstakeren.

   Det gjelder videre bestemte formkrav for en oppsigelse.  Se eksempel på oppsigelsesbrev under.

   Oppsigelsesbrev

 • Når skal alle arbeidstakere informeres?
  • Svar

   Det er ingen rettsregler som pålegger at arbeidstakere skal informeres på et bestemt tidspunkt. Normalt vil det imidlertid være hensiktsmessig å informere arbeidstakere i tid rett etter at drøftingene med de tillitsvalgte er startet. Ledelsen bør lage en plan for informasjonen til de ansatte.

   Informasjonen kan gis på ulike vis. Det er ofte naturlig å starte med et allmøte hvor ledelsen gir en muntlig redegjørelse for situasjonen. Etter en slik muntlig redegjørelse kan det være hensiktsmessig å gjenta informasjonen gjennom for eksempel internavis, e-post, sms mv. Hvilken kommunikasjonskanal man velger vil også være avhengig av hvor stor bedriften er, hvor stor nedbemanningsprosessen er og hvilke(n) kommunikasjonskanal bedriften vanligvis bruker.

 • Skal alle arbeidstakerne informeres, eller bare de som er berørt av nedbemanningen?
  • Svar

   Hvem som skal informeres avhenger i stor grad av bedriftens og nedbemanningens størrelse, samt hva som fremstår som hensiktsmessig. Dersom nedbemanningen foretas i hele bedriften er det naturlig å informere alle arbeidstakerne.

   Gjennomføres endringer bare i en avdeling eller i et område, kan det i noen tilfeller være tilstrekkelig å informere de berørte arbeidstakerne, mens det i andre tilfeller vil være naturlig å informere alle. Hvordan man legger opp dette må vurderes konkret.

 • Har bedriften plikt til å tilby ”sluttpakker”?
  • Svar

   Nei. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen regler som pålegger bedriften å tilby sluttpakker, avgangsvederlag eller annet i forbindelse med nedbemanning.

   Bedrifter som er bundet av tariffavtale mellom LO og NHO er imidlertid omfattet av den såkalte Sluttvederlagsavtalen, som yter økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år. For å få rett til utbetaling under denne ordingen må nåde bedriften og arbeidstakere oppfylle visse minimumsvilkår.

 • Hva skjer etter at oppsigelsen er gitt?
  • Svar

   Etter oppsigelsene kan ett av to skje: Enten aksepteres oppsigelsen og arbeidstakeren fratrer etter utløpet av oppsigelsestiden, ellers bestrides oppsigelsen og det kreves forhandlinger og/eller det tas ut søksmål for usaklig oppsigelse.

   Forhandlinger
   En arbeidstaker som mener at oppsigelsen er usaklig har rett til å kreve forhandlinger bedriften. Arbeidstaker må skriftlig underrette bedriften om dette innen to uker etter at oppsigelsen fant sted. Bedriften er forpliktet til å sørge for at forhandlingsmøte blir holdt snarest mulig og senest innen to uker etter at kravet er mottatt.

   Domstolsbehandling
   Dersom det ikke oppnås enighet gjennom forhandlinger kan arbeidstaker bringe saken inn for domstolen innen visse frister. Dersom arbeidstakeren krever jobben tilbake er fristen for søksmål er åtte uker etter forhandlingenes avslutning, eller seks måneder dersom arbeidstakeren bare krever økonomisk erstatning.

 • Har oppsagte arbeidstakere rett til å fortsette å jobbe?
  • Svar

   Arbeidstakere har som hovedregel rett til å fortsette i stillingen sin mens forhandlinger pågår og dersom det tas ut søksmål. Dette innebærer at arbeidsforholdet fortsatt består selv oppsigelsesfristene har løpt ut, slik at arbeidstaker har rett og plikt til å møte på arbeid og motta lønn i hele denne perioden. Dette kalles ”retten til å stå i stilling”.

   Dersom arbeidsgiver mener at det er ”urimelig” at arbeidsforholdet består under sakens gang kan arbeidsgiver begjære fratreden for domstolen.

   Et viktig unntak fra retten til å stå i stilling gjelder for prøvetidsansatte. Disse har ikke rett til å stå i stilling.

 • Hva er fortrinnsrett?
  • Svar

   Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten gjelder i ett år fra oppsigelsestidens utløp og gjør seg gjeldende dersom bedriften har en ledig stilling som i utgangspunktet skal besettes utenfra.