Hvem og hvordan kan man beslutte nedbemanning i bedriften?

Publisert 14.09.13

Oppsigelser

En nedbemanning må besluttes i bedriftens ”ledelse”. Hvem ”ledelsen” er, vil være avhengig av bedriftens og nedbemanningens størrelse. Ledelsen kan derfor være styret, daglig leder eller avdelingsleder. En nedbemanning av noe størrelse i forhold til bedriftens virksomhet bør først diskuteres og forankres i bedriftens styre. Styret bør gi administrasjonen mandat til å utrede forslag til nødvendige tiltak. Mindre endringer i bemanningen kan ses på som en del av den daglige ledelse som ikke trenger styrebehandling. 

Det anbefales å utarbeide et skriftlig beslutningsunderlag for styret. Et beslutningsunderlag bør inneholde en oversikt over økonomi, ledelsens forslag til nødvendige tiltak, kriterier for utvelgelse av eventuelle overtallige, innholdet i eventuelle sluttpakker og effektiviseringsgevinsten ved de foreslåtte tiltakene. I tillegg kan det være lurt å lage et nytt organisasjonskart, kompetanseplan og en tidsplan for prosessen. 

Planene må drøftes med de tillitsvalgte før beslutningen treffes. Vi anbefaler også at planene forelegges skriftlig for de tillitsvalgte. De tillitsvalgte bør få anledning til å komme med skriftlige tilbakemeldinger/alternative forslag som vedlegges beslutningsunderlaget.