Har arbeidstaker noen plikter?

Publisert 16.04.15

Permittering, oppsigelser og avskjed

Ja, arbeidstaker er pålagt medvirkningsplikt både i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

Lovbestemmelser om arbeidstakers medvirkningsplikt

Av særlig betydning er folketrygdloven § 8-8 som pålegger arbeidstaker en plikt til å gi opplysninger om egen funksjonsevne og medvirke til at hensiktsmessige tilretteleggings- og utprøvningstiltak blir gjennomført.

Hvis den sykmeldte ikke medvirker som forutsatt, og uten forklarlig grunn, vil det være et moment i en senere saklighetsvurdering. Dette følger av lovens forarbeider.

Det er et godt råd at arbeidsgiver sørger for at relevante spørsmål blir stilt, som for eksempel:

  • hvilke konkrete arbeidsoppgaver kan arbeidstaker utføre, og hvilke kan vedkommende ikke utføre
  • hvis det er snakk om omplassering til annen stilling så spør om hvilke oppgaver vedkommende ser for seg
  • hvis virksomheten er geografisk spredt så spør hvor langt arbeidstaker er villig til å flytte på seg
  • er det noe arbeidsgiver kan gjøre for å tilrettelegge arbeidet eller arbeidssituajsonen? Og i tilfellet hva?

I en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett 27. august 2012 kom retten til at en sykmeldt arbeidstaker ved utløpet av åtte-ukersperioden hadde brutt sin aktivitets- og medvirkningsplikt etter folketrygdloven § 8-4 og § 8-8. Bruddet besto i at arbeidstakeren hadde nektet å møte arbeidsgiver og heller ikke medvirket til å få utprøvd arbeidsevnen utenfor arbeidsforholdet.