Har det noen betydning hva som er årsak til sykefraværet?

Publisert 16.04.15

Permittering, oppsigelser og avskjed

I henhold til arbeidsmiljøloven er det likt uansett hva som er grunnlaget for fraværet, men i praksis er det grunn til å tro at retten lar seg påvirke av diagnosen og om sykdommen er oppstått i forbindelse med arbeidet. For eksempel er det sannsynlig at sykmeldt som blir behandlet/restitueres for kreft vil ha et sterkere vern. Og i forhold til en yrkesskadet vil det foreligge en skjerpet tilretteleggingsplikt.

Arbeidsgiver har ikke krav på å bli kjent med diagnosen, men ofte vet man det. Arbeidsgiver har anledning til å spørre om diagnosen, men som nevnt har ikke arbeidstaker noen plikt til å informere om denne. I en rettssak vil det nær sagt alltid fremkomme.

Arbeidstaker må opplyse om han eller hun har noen restarbeidsevne, og om det kreves spesielle tiltak for å få utnyttet denne.

Arbeidsgiver bør spørre om hvilken prognose arbeidstaker har, dvs. om når arbeidstaker tror han blir friskmeldt.

Hvis arbeidstaker unnlater å opplyse om sin (eventuelle) restarbeidsevne og prognose vil arbeidsgiver kunne vise til dette i forbindelse med en eventuell oppsigelse pga. sykefraværet.

Etter Folketrygdloven § 8-8 har en sykmeldt arbeidstaker plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiver og NAV om en funksjonsevne.