Hvor er bestemmelsene om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for sykmeldte?

Publisert 02.10.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har flere bestemmelser om arbeidsgivers oppfølgnings- og tilretteleggingsplikt.

Lovbestemmelser om arbeidsgivers oppfølgnings- og tilretteleggingsplikt.

Oppfyllelse av tilretteleggingsplikten er av sentral betydning ved saklighetsvurderingen. I de fleste sakene som arbeidsgiver taper så begrunner domstolen det med manglende oppfyllelse av denne plikten.

Arbeidsmiljølovens § 4-6 er særlig sentral. Den sier at ”..arbeidsgiver (skal), så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid” og videre ” Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettet tiltak e.l”.

Det er ingen skjerpet tilretteleggingsplikt for "IA-bedrifter". Dette følger direkte av IA-avtalen som gjelder fra 2014.