Innebærer tilretteleggingsplikten at det først og fremst skal gjøres tilpasning i forhold til eget arbeid?

Publisert 02.10.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Ja, det følger direkte av lovteksten, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6. Det vil være en konkret vurdering hvor mye som kreves.

Ved fysiske plager bør arbeidsgiver undersøke muligheten for nødvendige hjelpemidler.  I en del tilfeller kan NAV gi økonomisk støtte til slik tilrettelegging.

Tilrettelegging av arbeidstid, for eksempel fritak for natt-/skiftarbeid, må avveies mot belastning for øvrige ansatte og virksomhetens muligheter.