Kan den sykmeldte kreve seg omplassert til andre deler av virksomheten enn der hvor han er ansatt?

Publisert 02.10.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Dette er et spørsmål om hvor langt tilretteleggingsplikten strekker seg.

Utgangspunktet er at bedriften skal søke å tilrettelegge i den sykmeldtes egen stilling. Men hvis dette ikke lar seg gjennomføre så må arbeidsgiver se om det finnes andre muligheter i virksomheten.

For å få til en meningsfylt kartlegging av mulighetene bør den sykmeldte selv opplyse hva som kan være aktuelt, både med hensyn til arbeidssted og oppgaver. Dette gjelder særlig store virksomheter/virksomheter som ligger geografisk spredt. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å opprette en stilling, og i tilfelle omplassering må andre ansattes rettigheter ivaretas.