Beregning av sykepenger

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Dersom en arbeidstaker blir sykmeldt etter at permitteringen trer i kraft, vil sykepengene betales etter regelverket for arbeidsledige, jf. folketrygdloven § 8-49 første ledd, jfr. fjerde ledd.

Dersom en arbeidstaker blir sykmeldt før permittering trer i kraft, vil vedkommende få ordinære sykepengerettigheter og full lønn opp til 6 ganger grunnbeløpet. Det samme gjelder der hvor permittering er varslet, men ikke iverksatt før vedkommende blir sykmeldt. Mao., det er mulig å ”spekulere” i å sykmelde seg når en får varsel om permittering, og da oppnå fulle sykepengerettigheter i stedet for å gå over på regelverket for ledighetstrygd.

Arbeidsgiveren bør i slike tilfeller vurdere om det foreligger omstendigheter som gir grunn til å trekke sykmeldingen i tvil. Hvis arbeidsgiver har grunn til å tvile på at det foreligger reell sykdom kan arbeidsgiver nekte å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. NAV vil da vurdere om det er grunnlag for å forskuttere sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Hvis saken ikke blir løst/avklart, vil saken bli brakt inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf. folketrygdloven § 21-13. Ankenemnda vil så vurdere om det virkelig var grunnlag for å nekte å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Ankenemnda vil få seg forelagt fullstendige sykmeldinger, og kan også foreholde saken for en annen rådgivende lege.