NAV og dagpenger

Publisert 11.02.14

Permittering, oppsigelser og avskjed

Vi har i den senere tid gjentatte ganger opplevd at NAV har avslått å betale dagpenger til permitterte i situasjoner hvor vi tidligere ikke har hatt problemer. Hva er situasjonen?

NAV har påpekt at det ikke er slik at en permittering i henhold til Hovedavtalen automatisk gir arbeidstakeren rett til dagpenger. Dette er i og for seg riktig, men NAV skjerpet inn sin praksis i løpet av 2011 og 2012 og overprøvde i større grad enn før bedriftenes vurdering av om behovet for reduksjon var midlertidig, kunne forutsees og om det skyldtes arbeidsmangel.  Dette førte til at LO og NHO sammen tok saken opp med Arbeidsdepartementet. Departementet ga høsten 2012 midlertidige retningslinjer som er tatt inn i NAVs rundskriv av 1.2.13. Arbeids- og sosialdepartementet har 30.01.2014 gitt en endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet. Det heter nå i § 6-1(vilkår for å motta dagpenger under permittering)

For å ha rett til dagpenger under permittering må søker i tillegg til de generelle vilkårene i folketrygdloven kapittel 4, også fylle vilkårene i folketrygdloven § 4-7.

Det skal som hovedregel legges til grunn at vilkårene etter folketrygdloven § 4-7 er oppfylt dersom det dokumenteres enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at grunnlaget for permittering foreligger og det på denne måten godtgjøres at virksomheten har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering og at årsaken ligger utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke. Unntaksvis kan det være tvil om vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er oppfylt, selv om slik enighet er dokumentert. I slike tilfeller kan det innhentes ytterligere opplysninger om grunnlaget for permitteringen for å vurdere om vilkårene i § 4-7 er oppfylt.

Når det ikke foreligger slik enighet som nevnt i andre ledd, vurderes vilkårene om midlertidighet og om mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke, jf. § 4-7.

I departementets instruks til Arbeids- og velferdsdirektoratet heter det dessuten:
Departementet legger til grunn at det må kunne innvilges dagpenger etter § 4-7, uten at det stilles opp krav om at mangelen på arbeid må være uforutsett, ekstraordinær eller plutselig. Men jo mer forutsigbar mangelen på arbeid er, jo større krav kan settes til dokumentasjon knyttet til hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering.

 Når bedriften beslutter permittering, er det følgelig helt vesentlig for å sikre arbeidstakerne dagpenger at det settes opp protokoll fra drøftelse med tillitsvalgte der det fremgår

  • at det er enighet om at det foreligger en saklig grunn for permitteringen
  • at permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
  • at arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permittering.