Lovbestemmelser om arbeidsgivers oppfølgings- og tilretteleggingsplikt

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) bokstav f Arbeidsgiver har plikt til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.
Arbeidsmiljøloven § 4-1 (1 og 2) Det generelle forsvarlighetskravet. Generell tilretteleggingsplikt for å unngå uheldige belastninger, plikt til forebygging.
Arbeidsmiljøloven § 4-2 (2)  Generell tilretteleggingsplikt – gjelder arbeidets organisering og planlegging.
Arbeidsmiljøloven § 4-6 (1 og 2) Særskilt tilretteleggingsplikt overfor arbeidstakere med redusert arbeidsevne som følge av sykdom, ulykke, slitasje og lignende. Gjelder så langt det er mulig.
Arbeidsmiljøloven § 4-6 (3) Plikt til å utarbeide oppfølgingsplan (med mindre det er åpenbart unødvendig) senest etter 4 ukers fravær. 
Arbeidsmiljøloven § 4-6 (4) Plikt til å innkalle til dialogmøte senest innen 7 uker. 
Arbeidsmiljøloven § 10-2 (2 og 4) Arbeidstidsordninger Rett til fritak fra nattarbeid – helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Rett til redusert arbeidstid – helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner, i begge tilfeller forutsatt at endringer kan gjennomføres uten vesentlige ulemper for virksomheten.
Folketrygdloven § 8-7 a  Plikt til å delta på dialogmøte 2 i regi av NAV etter 26 uker. Kan kreve at det avholdes slikt møte på et tidligere tidspunkt. Kan kreve nytt dialogmøte på senere tidspunkt.
Folketrygdloven § 25-2 (1) Plikt til å føre statistikk over sykefraværet.
Folketrygdloven § 25-2 (2) Plikt til å utarbeide oppfølgingsplan/gjennomføre dialogmøte i hht aml. § 4-6 (3 og 4) og folketrygdloven § 8-7 a.
Folketrygdloven § 25-3  Gebyr kan ilegges ved manglende overholdelse av reglene for oppfølgningsplan/dialogmøter.