Hva er en masse­oppsigelse?

Publisert 14.09.13

Oppsigelser

En masseoppsigelse er en oppsigelse av minst 10 arbeidstakere som sies opp innenfor en 30-dagersperiode uten at oppsigelsen skyldes arbeidstakers forhold. Andre former for opphør av arbeidsforhold, som ikke er begrunnet i arbeidstakerens forhold, skal tas med i beregningen såfremt minst 5 arbeidstakere sies opp. Det gjelder særlige regler for masseoppsigelser. 

For det første må en arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelse sende skriftlig melding til NAV. Se lovbestemmelsen her: Aml § 15-2 tredje ledd, jf. arbeidsmarkedsloven § 8

NAV har utarbeidet en standard mal som kan brukes ved meldingen.

For det annet må arbeidsgiver så tidlig som mulig innlede drøftelser med arbeidstakernes tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal forelegges alle relevante opplysninger, samt informasjon om innholdet i meldingen som sendes til NAV. 

For det tredje får planlagte masseoppsigelser først virkning 30 dager etter at NAV er underrettet.