Hvilke utvelgelseskriterier kan bedriften velge ved nedbemanning?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Kriteriene som brukes ved utvelgelsen av hvem som skal sies opp må være saklig.

Arbeidsmiljøloven gir ingen eksempler på hvilke kriterier som kan være saklige. Typiske eksempler vil være kvalifikasjoner (formell utdannelse, fagkompetanse, praktisk erfaring, flerfaglighet, personlig egnethet, samarbeidsevner mv), ansiennitet og sosiale forhold (helse, alder mv). Hvordan det enkelte kriterium vektes i den enkelte nedbemanningssituasjon vil være avhengig av hvor kritisk situasjonen er for bedriften.

Etter Hovedavtalen mellom LO og NHO skal ansiennitet følges under ellers like vilkår. Dette innebærer at dersom to arbeidstakere stiller likt etter at man har vurdert andre kriterier, vil det være saklig å vektlegge at den ene har lengre tjenestetid enn den andre.

Det er ingen lovbestemte regler for beregning av ansiennitet. Det følger imidlertid av rettspraksis at ansienniteten vanligvis beregnes fra tilsettingstidspunktet.
Selve vurderingen av den enkelte arbeidstaker i forhold til kriteriene må være objektiv, saklig og etterprøvbar.