Når skal de tillitsvalgte informeres og når skal det drøftes?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Det finnes flere regler som pålegger bedriften å informere og å drøfte en nedbemanning med de tillitsvalgte. Generelt sett gjelder at bedriften må starte drøftingen så tidlig som mulig, slik at de tillitsvalgte får en reell mulighet til å påvirke beslutningen. Hvor omfattende drøftingen skal være – og hvor mange drøftingsmøter som skal avholdes – må vurderes konkret. Bedriftens og nedbemanningens størrelse vil være momenter av betydning.

Dersom bedriften har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal også rasjonaliseringer eller andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet drøftes.

Dersom bedriften har et Bedriftsutvalg (BU) er det adgang til å slå sammen alle drøftelsene her.

Etter arbeidsmiljøloven gjelder det videre særlige regler for bedrifter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Her skal arbeidsgiver blant annet drøfte aktuell og forventet bemanningssituasjon og eventuelle innskrenkninger med de tillitsvalgte.

Etter Hovedavtalen mellom LO/YS og NHO skal bedriften informere og drøfte spørsmål om omlegginger av driften, selskapsrettslige forhold og sysselsettingsforhold med de tillitsvalgte så tidlig som mulig. Disse reglene gjelder helt generelt, ikke bare i tilfeller med masseoppsigelser. Drøfting etter Hovedavtalen kan slås sammen med drøfting etter arbeidsmiljøloven.

Bestemmelsen i Hovedavtalen finner du her: §§ 9-4, 9-5 og 9-6