Arbeidsmiljøfondet –satsingsområder for perioden 2013 - 2016

Publisert 03.09.13

Arbeid og velferd

 • Det skal lønne seg å arbeide i et moderne arbeidsliv
 • Ny pensjonsrefom
 • Fleksibilitet i arbeidslivet (Arbeidstid, skift og turnus)

Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer

 • Ledelse, arbeidsmiljø
 • Redusere sykefraværet
 • Livsfaseperspektiv

Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet 

 • Eksponeringskarakteriseringer og målinger – utprøvinger - pilotprosjekter
 • Ny arbeidsskadelov og utvidelse av sykdomslisten
 • Sikkerhet og skadeforebyggende arbeid

Regelverk 

 • Sanksjoner, gebyrer/kostnader
 • Forenkling
 • Veiledninger

Arbeid og velferd
Det er en grunnleggende forutsetning at det skal lønne seg å være i arbeid. Norges formue er lik kompetente mennesker i arbeid. Utfordringer knyttet til ny pensjonsreform og det at flere må stå lenger i arbeid er et viktig innsatsområde for NHO. Oppfølging og innhenting av kunnskap er sentralt. Bedriftene må ha oppmerksomhet på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Rause velferdsordninger har tidligere bidratt til at mange har forlatt arbeidslivet for tidlig. Den demografiske utviklingen i kombinasjon med at mange er utenfor arbeidslivet, gir store utfordringer for fremtiden. Tidlig innsats og nye muligheter for dem som er i ferd med å falle ut av skole og arbeidsliv, vil være et viktig arbeidsområde for NHO. Det er urovekkende at økende grupper av ungdom ser ut til å gå inn i trygdekarrierer uten å ha vært i kontakt med arbeidslivet.

Mange har tatt til orde for å modernisere arbeidslivsregelverket. Det er økende oppmerksomhet på arbeidstid og skift- og turnus-ordninger. Arbeidstidsreglene krever ny gjennomgang i et modernisert arbeidsliv. Det er etter NHOs syn ikke forenlig å redusere den generelle arbeidstiden og bevare velferdsordningene. Konsekvenser, som større krav til produktivitet, vil kunne føre til et mindre inkluderende arbeidsliv i et lengre løp.

Det blir sentralt for Arbeidsmiljøfondet å styrke arbeidslinjen for å få ny kunnskap og dokumentasjon som kan belyse sammenhenger og konsekvenser for arbeidslivet og bedriftene.

Gjennom trepartssamarbeidet har ansatte oppnådd stor fleksibilitet i arbeidslivet. I dag opplever mange bedrifter et økende ansvar for å påta seg ytterligere forpliktelser. Det samlede arbeidsgiveransvaret øker i et sterkt konkurranseutsatt næringsliv.. Arbeidsmiljøfondet må bidra til å innhente kunnskap og dokumentere slike forhold.

Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer

En IA-avtale som ivaretar bedriftenes behov og verdiskaping

Den nye IA-avtalen gjelder fra 2014 - 2018. Fra IA-avtalens ikrafttreden har det vært et målrettet arbeid for å redusere sykefraværet og øke arbeidsdeltakelsen for personer med redusert arbeidsevne. Mange bedrifter har lykkes godt med dette arbeidet. NHO vil derfor arbeide for å videreføre IA-arbeidet som ivaretar den gode praksis som IA-bedriftene har utviklet. Det er viktig å få ytterligere kunnskap om suksessfaktorer som har bidratt til å redusere sykefraværet i bedriftene. Oppfølgning videre vil være praktisk handling, aktiviteter og prosjekter. Ledelse, dialog og samarbeid er grunnlaget for et godt IA-arbeid. Lederrollen i arbeidslivet endres med nye kompetansekrav til lederne.

Prosjekter som videreutvikler og implementerer kjente metoder (f.eks. Lean) der eierskap og engasjement til egen arbeidsplass og eget arbeidsliv forsterkes, vil være aktuelle. En forutsetning er at slike prosjekter har nytteverdi for et større antall bedrifter og/eller bransjer.

Inkluderende ledelse og livsfasepolitikk er en sentral suksessfaktor i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Prosjekter som Ringer i vannet med en bestemt fremgangsmåte for å få flere i arbeid i ordinære bedrifter, gir gode eksempler gjennom beste praksis.

Dokumentasjon av resultater er viktig for å finne nye veier i dette arbeidet. Likeså er verktøy og veiledninger nyttig for bedriftene i deres daglige arbeid. Det overordnede mål for samarbeid om inkluderende arbeidsliv er at det gagner bedriftenes verdiskaping, den enkeltes arbeidsevne og muligheter.

Arbeidsmiljøfondet skal bygge opp under NHOs satsing på arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv og være et virkemiddel for NHO-fellesskapet på dette feltet. Fysiske og kjemiske risikoforhold NHOs medlemsbedrifter skal være de beste på HMS.

Det er viktig at det i perioden fortsatt er oppmerksomhet på forebyggende arbeid for å unngå skader og ulykker hos medlemsbedriftene. Visjonen om null skader må ligge til grunn.

Fysiske og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet

En viktig oppgave for Arbeidsmiljøfondet er å bidra til at arbeidsgivere har nødvendig kunnskap og dokumentasjon om yrkeshygieniske forhold knyttet til kjemisk og fysisk eksponering. Manglende kunnskap og usikkerhet om eksponeringsnivåer og om følgene av eksponering i arbeidet er en utfordring i de fleste bransjer. Det tilkommer også stadig nye stoffer som det må fremskaffes ny kunnskap om. Som følge av arbeidsmiljølovgivningen i EU og ikke minst kjemikaliprogrammet REACH (EU) vil det komme krav om bransjestandarder, eksponeringsscenarier (eksponeringskarakteriseringer knyttet til arbeidsoppgaver) og utvidet kunnskapsbase om helsefølgende av bl.a. laveksponering. Det å oppfylle disse kravene vil måtte være innsatsområder for å møte bedriftenes behov, slik at de kan være i stand til å være leverandører på det europeiske markedet.

Myndighetene har bestemt at eksponeringsmålinger skal gjøres obligatoriske og samles i Statens Arbeidsmiljøinstitutts database Expo. En stor utfordring vil være kostnader til eksponeringsmålingene og ikke minst analysene av disse. Lovens krav til eksponeringsmålinger vil måtte delvis løses uten målinger på enhver arbeidsplass. Det blir viktig med utredninger og studier der man kan overføre konklusjonen mellom bedrifter med noenlunde like arbeidsoppgaver og produksjonsforhold. Slike utredninger vil også være nyttig i REACH sammenheng.

Sikkerhet og skadeforebygging er sentrale risikofaktorer som krever omfattende arbeid av bedriftene. Prosjekter som tar for seg metoder, erfaringsoverføring og gode eksempler er viktig å støtte og formidle.

Arbeidsmiljøfondet vil støtte prosjekter som gjelder utprøving av målemetoder og pilotprosjekter for målestrategi.

Et ekspertutvalg har forslått utvidelse av sykdomslisten med sykdommer som kan medføre yrkesskadeerstatning. Regjeringen vil legge frem forslag til nye organisering og ny liste våren 2013. Det vil være aktuelt å støtte pilotprosjekter, veiledninger og ny kunnskap.

Regelverk

HMS-regelverket må forenkles slik at det blir mulig å følge opp i praksis”

Regelverksforenkling og redusert skjemavelde er viktige innsatsområde for NHO.

Ytterligere sanksjoner og økte strafferammer i forbindelse med brudd på arbeidsmiljøregelverket er satt på dagsorden. Arbeidsmiljøfondet vil støtte undersøkelser og prosjekter som gir faktagrunnlag til å underbygge NHOs politikk på dette området.

Det er sentralt å støtte prosjekter som kan underbygge et enklere regelverk for små og mellomstore bedrifter.

Arbeidsmiljøfondet har en viktig oppgave i å formidle regelverksforståelse innen arbeidsmiljøområdet til medlemsbedriftene, gjennom utviklingsprosjekter og veiledninger.

Utviklingsprosjekter og dokumentasjon knyttet til forenkling og harmonisering og tilpasning til EUs regelverk er sentrale å støtte.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652
Hilde Mari Rønneberg

Rådgiver

Marked og Event

hilde.ronneberg@nho.no
Mobil
90751903