NHOs Arbeidsmiljøfond

Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine satsinger bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Ny søknadsfrist er 1. april 2017. Saksbehandlingen av søknadene blir klar ultimo juni

Publisert 01.03.17

Satsingsområder for NHOs Arbeidsmiljøfond for perioden 2017-2020

Arbeidsmiljøfondet skal være et strategisk virkemiddel for NHOs arbeid for et seriøst og mer inkluderende arbeidsliv. Gjennom sine satsinger skal arbeidsmiljøfondet også bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom god standard på helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskilder for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv, til nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser.

Siden etableringen har Arbeidsmiljøfondet bevilget støtte til forskning- og utviklingsprosjekter med nærmere 600 millioner kroner. Det er avkastningen av Arbeidsmiljøfondets kapital som benyttes til prosjektstøtte.

Fondets strategi for perioden 2017-2020 faller i tid sammen med NHOs strategi mot 2020.

NHOs visjon mot 2020 er å

 • Styrke medlemstjenestene
 • Øke gjennomslaget i forhandlinger og politikk
 • Bygge næringslivets omdømme

 NHOs medlemsbedrifter utfordres av rammebetingelser som påvirker HMS-området. Det gjelder samfunnsendringer generelt som globalisering, digitalisering og delingsøkonomi, men også europeisk og nasjonalt regelverk for næringslivet.

For å skape bedre rammebetingelser for NHOs medlemmer, må kunnskap legges til grunn og Arbeidsmiljøfondet vil være et viktig virkemiddel for nødvendig kunnskapsutvikling.

Tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse, er og vil være en kritisk faktor for næringslivet. Samtidig er et voksende utenforskap av potensiell arbeidskraft en trussel for bærekraft i velferdsordningene.

Satsingsområder for perioden 2017-2020

 Arbeid og velferd
Det skal lønne seg å arbeide i et moderne arbeidsliv. Temaer det kan være aktuelt å få mer kunnskap om er:

 • Fleksibilitet i arbeidslivet
 • Nye utfordringer som påvirker arbeid og arbeidsmiljø

 Inkluderende arbeidsliv
Et mer inkluderende arbeidsliv med høy sysselsetting er nødvendig for bærekraft i velferdsordningene, for attraktive arbeidsgivere og gode arbeidsplasser. Det er prioritert å få fram mer kunnskap om

 • Sykefravær og sykelønnsordninger
 • Utenforskap og inkludering
 • Tidlig intervensjon fra alle aktører for å hindre frafall
 • Unges tilknytning til arbeid

 Regelverk
Regelverket på arbeidsmiljøområdet er omfattende og komplisert. NHO ønsker at regelverk skal være forståelig og relevant med tanke på bedriftenes etterlevelse og deres konkurranseforhold. Særlig oppmerksomhet har temaer som

 • Regelverksforenkling
 • Regelverksforbedring
 • Håndheving av regelverk fra myndighetene

 Ledelse
Lederrollen er viktig for arbeidsmiljø og forhold knyttet til sykefravær. Særlig viktig i denne sammenheng er

 • Ledelse – arbeidsmiljø
 • Styringssystem og lederrolle, herunder kulturelle utfordringer ved for eksempel utenlandske eiere opp mot norsk arbeidslivsmodell
 • Relasjonsledelse

Risikoforhold i arbeidsmiljøet

 • Fysiske / kjemiske og biologiske risikoforhold
 • Eksponering knyttet til teknologi, automatisering, digitalisering og robotisering
 • Organisatoriske risikoforhold som for eksempel arbeidstid, samhandling og trakassering