FAKTA

Kostnader ved sykefravær

En ukes sykefravær koster omlag 14 600 kroner i 2014.

Publisert 06.02.12

På oppdrag av NHO gjorde SINTEF i 2010 en undersøkelse
i et utvalg medlemsbedrifter for å beregne kostnader ved
sykefravær. Sintef beregnet i år 2000 at en ukes sykefravær
kostet 8 500 kroner, basert på en undersøkelse blant NHOs
medlemsbedrifter. Det har vært viktig å revidere kostnadsanslagene og få nye oppdaterte tall.

I 2014 koster en dags sykefravær anslagsvis 2 900 kroner,  og omlag 14 600 kroner i løpet av en arbeidsuke.

I mange sammenhenger er det ønskelig å beregne hvilke
konsekvenser sykefravær kan ha for bedrifter, og estimere
hvilke kostnader som påløper. Slike kostnadsestimater kan
brukes for å synliggjøre gevinsten av tiltak, eller å påvise
hva det koster med et høyt sykefravær. Et plutselig fravær
vil ha store konsekvenser på kort sikt, men etter hvert vil
bedriften sette inn kompenserende tiltak som reduserer
konsekvensen av sykefraværet.

Kostnadene omfatter
14 600 kroner er  ekstrakostnaden ved et sykefravær i en uke. Vel halvparten utgjør produksjonstap og halvparten økte
utgifter til vikarer, overtid eller lignende.
Denne kostnaden ved sykefravær er eksklusive lønnskostnader uavhengig av sykmeldingen og ville ført til dobbeltelling av kostnader.

Ved sykefravær utover 16 dager vil bedriften oppleve at nettokostnadene blir redusert fordi lønn til den sykmeldte blir kompensert fra NAV (opptil 6G). Gjennomsnittskostnaden som presenteres her, har ikke tatt med refusjon av lønn fra NAV. Når man skal regne på lengre fravær, skal trygderefusjonen trekkes fra gjennomsnittskostnaden etter dag 16.

Kostnadene vil variere
Undersøkelsen viser at de konkrete kostnadene til et
sykefravær vil variere betydelig avhengig av faktorer som
fleksibilitet i organisasjonen, hvorvidt andre arbeidstakere
kan overta arbeidsoppgavene til den sykmeldte, vikarer ved
lengre fravær, den enkelte sykmeldtes funksjon, bransje og
lønnsnivå og forhold i arbeidsmarkedet. Ved å gjennomføre
kompenserende tiltak ved sykefravær vil man kunne
komme ut med lavere kostnader enn gjennomsnittsanslaget
tilsier, men tiltakene kan på den annen side utgjøre en
merkostnad eller ulempe.

Ikke signifikante forskjeller mellom bransjer
Undersøkelsen viser at det ikke er statistisk signifikante
forskjeller mellom bransjene, selv om reiseliv og transport
har lavere gjennomsnittskostnader.
Undersøkelsen er støttet av NHOs Arbeidsmiljøfond.