Krav til aktivitetsplikt

Krav til aktivitetsplikt innen 8 uker for arbeidstaker som er sykmeldt. Det er punkter arbeidsgiver må være særlig oppmerksom på for å sikre refusjon av sykepenger.

Publisert 04.05.16

Situasjonen er at NAV i noen tilfeller ikke har refundert sykepenger hvor disse er forskuttert av arbeidsgiver.

Det er flere sider ved denne saken:

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
Det ene er at arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for en arbeidstaker som er sykmeldte, og kan miste refusjon av sykepenger dersom tilretteleggingsplikten ikke er fulgt, og/eller man kan dokumentere oppfølgning.

Arbeidsgivers forskuttering av sykepenger
Den andre siden av det er at arbeidsgiver som regel forskutterer sykepenger for så å kreve refusjon fra NAV.  Dersom man forskutterer sykepenger er det viktig å sikre seg at den sykmeldte har krav på sykepenger. Er man som arbeidsgiver i et situasjon hvor den sykmeldte ikke responderer på bedriftens forsøk på kontakt, bør man vurdere å avstå fra forskuttering av sykepenger.

Arbeidstakers aktivitetsplikt                      
Bakgrunnen for stans i sykepenger er krav i Folketrygdlovens §8-4. Her heter det at man så tidlig som mulig, og senest innen 8 uker skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet for å beholde rett til sykepenger.

 Dersom den sykmeldte ikke har vært i noen som helst aktivitet uten at sykmelder har dokumentert medisinske grunner for dette, vil NAV avslutte utbetaling av sykepenger. Arbeidsgiver mottar som regel ingen informasjon om dette fra NAV.

Hva bør man som arbeidsgiver gjøre:

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
Arbeidsgiver plikter å følge opp ansatte som er blitt sykmeldt ved å forsøke å finne løsninger som gjør det mulig for disse å utføre hele eller deler av sin jobb etter individuell tilrettelegging. Senest innen 4 uker skal det som hovedregel foreligge en skriftlig oppfølgingsplan som skal vise hva som er vurdert og gjennomført av tilrettelegging for den sykmeldte. Denne planen skal arbeidsgiver også sende til sykmelder (lege).

En slik oppfølgingsplan kan også fungere som dokumentasjon på tilrettelegging og utprøving. I de tilfeller hvor arbeidsgiver ikke har mulighet for å tilrettelegge, må dette også dokumenteres. En oppfølgingsplan hvor dette beskrives sendes til sykmeldende lege så tidlig som mulig, og senest innen 4 uker etter sykmeldingens start.

NAV kan gi unntak fra aktivitetskravet hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen. Det kan også gis unntak dersom sykmelder dokumenterer tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstaker kan være i arbeidsrelatert aktivitet.

Det er derfor viktig at bedriften følger lovens krav til dokumentasjon, oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte.

Dersom arbeidsgiver ikke får refusjon anbefaler vi å klage på vedtaket dersom arbeidsgiver kan vise til at lovens krav til oppfølgning og eventuelt det som er foretatt i forhold til tilrettelegging er gjennomført.

Gode råd ved tilrettelegging:

I vurderingen av tilrettelegging eller andre tiltak, tenk på:

 • Kan den ansatte utføre egne oppgaver med tilrettelegging?
 • Ved gradert sykmelding, hvilke oppgaver kan utføres og hvordan skal tiden disponeres?
 • Kan den ansatte utføre egne, men færre oppgaver? Er hjemmekontor et alternativ?
 • Kan den ansatte gjøre andre oppgaver? På egen eller på en annen avdeling?
 • Hvilke muligheter og begrensninger finnes ved å endre arbeidstid?
 • Kan den ansatte utføre egen jobb med redusert tempo? En ansatt kan for eksempel ha 50 prosent sykmelding og jobbe 100 prosent arbeidstid med 50 prosent innsats.
 • Kan den ansatte få eller gi opplæring i (deler av) sin arbeidstid?
 • Er det oppgaver «som ingen gjør men som det hadde vært greit å få gjort»?
 • Beskrivelsen av tiltak som er mulig på arbeidsplassen, gir også viktige innspill til lege/sykmelders vurdering av videre sykmelding og sykmeldingsgrad.

Det kan være ulike mål med et tiltak. I den enkelte situasjon er det viktig å tenke gjennom hva som kan være realistiske mål, for eksempel:

 • Tilbakeføring til ordinært arbeid
 • Gradvis tilbakeføring til ordinært arbeid
 • Gradvis innføring i nye arbeidsoppgaver (midlertidige eller faste)
 • Tilrettelegging for å forebygge fravær
 • Arbeid/aktivitet i påvente av utredning eller behandling
 • Opprettholde kontakt med arbeidsplassen

 Avtalepunkter og frister i sykefraværsoppfølgingen

4 uker:
Senest innen 4 uker skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, bortsett fra i tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig. Planen skal formidles uoppfordret til sykmelder.

7 uker:
Senest innen 7 uker skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker som er helt sykmeldt til et dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Møtet skal avholdes for arbeidstakere som er gradert sykmeldt hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er hensiktsmessig. Ved behov kan andre aktører, som for eksempel sykmelder, bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller tillitsvalgt/verneombud delta. Arbeidstaker må samtykke dersom sykmelder innkalles.

8 uker:
Innen 8 uker: For å få rett til 100 prosent sykepenger etter 8 ukers sykmelding, er det et krav om at arbeidstaker prøver seg i arbeidsrelatert aktivitet. NAV kan gi unntak fra aktivitetskravet hvis sykmelder dokumenterer tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstaker kan være i arbeidsrelatert aktivitet. Det kan også gis unntak hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen.

26 uker :
Senest innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til dialogmøte 2. Begge parter har møteplikt. Sykmelder skal delta hvis NAV mener det er hensiktsmessig. Arbeidsrettede tiltak skal vurderes. Alle parter kan be om at dialogmøte 2 blir gjennomført tidligere.

 • Ved behov kan alle parter be om at NAV innkaller til et dialogmøte 3.

52 uker:
Senest innen 1 år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV-kontoret på ny vurdere rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak.

Gode verktøy:

NAV har utviklet en app til hjelp i sykefraværsoppfølgingen, NAV Sykefravær. Den inneholder:

 • Huskeliste over lovpålagte oppfølgingspunkter med informasjon om tidsfrister og hvem som har ansvaret.
 • Et varslingssystem som gir påminnelser underveis. Den varsler om alle kommende aktiviteter for sykmeldte medarbeidere to uker før fristen går ut med en siste påminnelse samme dag.
 • Mulighet for å legge inn egendefinerte varsler
 • Tips og råd, blant annet om hvordan arbeidsgivere kan forebygge sykefravær og legge til rette for at arbeidstakere som er sykmeldt kan fortsette i arbeid.

Ovennevnte viser at arbeidsgiver har fått mange gode verktøy i forbindelse med oppfølging av sykmeldte ansatte. Bruk derfor disse mulighetene aktivt!

Husk – arbeidsgiver plikter å følge de lovbestemte reglene i både Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven.

Kontakt oss

Ann-Torill Benonisen Indreeide

Spesialrådgiver

Arbeidsliv

atbi@nho.no
Mobil
95034460