Arbeidsgivers rettigheter ved sykefravær

Publisert 02.07.14

Sykefravær, IA og HMS

Hva gjelder ved egenmelding?

Rett til å bruke egenmelding ved sykdom er nedfelt i lov om folketrygd § 8-24.
Det som gjelder er:

 • Ansatte har rett til egenmelding inntil 3 dager av gangen, inntil 4 ganger i løpet av 12 måneder
 • Ansatte i IA-virksomheter har mulighet til å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av12 måneder med en grense på opptil 8 dagers per fraværstilfelle

Forutsetning: Arbeidstakeren må ha vært i arbeid i minst to måneder før rett til egenmelding kan brukes (Folketrygdloven § 8-27)

Misbruk: Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan arbeidsgiver inndra retten til egenmelding.

Hva gjelder ved sykmelding?

Arbeidsgiver - ansatt

 • Arbeidsgiver skal ifølge folketrygdloven ta initiativ til dialog ved sykemelding, det skal tidlig (senest etter 4 uker) utarbeides en oppfølgingsplan, dvs gjøre en vurdering av om det er noe som kan gjøres på arbeidsplassen som kan bidra til at den ansatte kan komme raskere tilbake i arbeid, helt eller på delvis
 • Muligheter og begrensninger på arbeidsplassen skal vurderes i samarbeid med den ansatte
 • Arbeidsgiver skal innkalle til dialogmøte etter 7 uker, fortrinnsvis for de 100 prosent sykemeldte
 • Når utprøving på arbeidsplassen ''er ferdig'', det vil si at den ansatte kan jobbe men ikke hos deg; ber du NAV innkalle til dialogmøte 2
 • Ansatte har plikt til å samarbeide i utforming av oppfølgingsplan/tiltak som iverksettes for å komme raskere tilbake i arbeid
 • Ansatte kan bli fratatt sykepenger dersom de nekter å bidra aktivt. Du må dokumentere manglende medvirkning og informere NAV

Arbeidsgiver – tillitsvalgt
Du kan som arbeidsgiver i en IA-bedrift forvente drahjelp fra den tillitsvalgte i å få til et godt og medvirkende sykefraværsarbeid.

Arbeidsgiver – lege
Økt bruk av gradert sykemelding har økt behovet for dialog mellom arbeidsgiver og lege. Hvis du stusser over sykemeldingen eller er uenig i gradering av sykemelding(husk at gradering forutsetter at du kan tilrettelegge i tilsvarende friskmeldingsprosent), meld fra til legen.

 • Gjennom den ansatte
 • Gjennom de c på sykemeldingsblanketten (gul papirkopi av sykmeldingen)
 • Ta kontakt per telefon eller mail for å informere om muligheter og/eller begrensninger på arbeidsplassen

Arbeidsgiver – NAV
Når det er åpenbart at utprøving på arbeidsplassen ikke vil føre den ansatte tilbake i arbeid, be NAV om å innkalle til Dialogmøte 2. Dette kan du gjøre når som helst i et sykefraværsløp, for eksempel fra første dag hvis for eksempel en baker får matallergi.

Hvis du bestrider sykemeldingen: Fordi du mener den ansatte ikke er syk/arbeidsufør, bør du:

 • Kontakte arbeidstaker og avklare faktiske forhold
 • Vente med å utbetale sykepenger til faktum er avklart
 • Hvis du fortsatt betviler grunnlaget for sykemelding, la vær å betale sykepenger i arbeidsgiver-perioden/forskuttere i tiden etter arbeidsgiverperioden
 • Samtidig må du gi skriftlig begrunnelse til det NAV-kontoret den ansatte tilhører om hvorfor du bestrider sykmeldingen, vær konkret
 • NAV skal så behandle saken
 • Ved uenighet kan NAV eller arbeidsgiver anke saken inn til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Refusjon av sykepenger fra NAV til arbeidsgiver
I to tilfeller kan arbeidsgiver få refundert lønnskostnader i arbeidsgiverperioden fra NAV:

 • Når ansatte har langvarig eller kronisk sykdom (folketrygdloven § 8-20)
 • Når ansatte har svangerskapsrelatert fravær (folketrygdloven § 8-20)

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden må sendes NAV av arbeidstaker eller arbeidsgiver.