Hva er nytt i ny IA-avtale

De viktigste endringene.

Publisert 02.07.14

Sykefravær, IA og HMS

• Ved sykemeldinger som varer over 4 uker skal arbeidsgiver utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker. Denne skal formidles til sykemelder – og NAV hvis det er behov for bistand fra NAV. Her trenger en ikke lenger å utarbeide en oppfølgingsplan hvis det er åpenbart unødvendig – for eksempel ved gradert sykemelding og når tilrettelegging på arbeidsplassen ikke betyr noe i forhold til å komme tilbake på jobb. Dette bør innebære færre ”uproduktive” oppfølgingsplaner enn i dag.

• Ved sykemelding som varer over 7 uker skal det som hovedregel avholdes dialogmøte med arbeidstaker og arbeidsgiver kun for 100% sykmeldte. Det betyr langt færre møter enn tidligere.

Dialogmøtet er for arbeidsgiver og arbeidstaker, og det er til forskjell fra tidligere disse som vurderer om lege, bedriftshelsetjeneste eller andre skal delta på møtet. Det betyr at det blir enklere å avholde møtene. Dersom det er en gradert sykmelding , kan man ha et oppfølgingsregime med tilrettelegging, og oppfølging i de tilfeller det er behov. Det er arbeidsgiver og arbeidstaker som vurderer dette.

• Innrapportering til NAV etter 9 uker med oppdatert oppfølgingsplan og rapport på oppfølgingsarbeidet forsvinner. 1500 skjemaer per dag som skulle ha vært sendt til NAV fjernes. Ressurser som tidligere har blitt brukt til innrapportering blir frigjort, og bedriftene får mer tid til å jobbe mer forebyggende og følge opp de som trenger det.

• NAV kan ikke lenger sanksjonere arbeidsgivers brudd på oppfølging av sykmeldte. NAVs hovedoppgave er å være en støttespiller i IA-arbeidet.

Som før er det også et krav om å avholde et dialogmøte 2 ved sykemelding over 26 uker. Her presiseres det at arbeidsgiver og arbeidstaker kan be om at møtet avholdes tidligere. Hvis partene ber om et tidligere dialogmøte2, eller et dialogmøte 3, skal NAV innkalle.

Nye virkemidler for IA-bedriftene
Fra 1.juli vil det etableres et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter.

Tilskuddet erstatter tidligere Tilretteleggingstilskudd og BHT-tilskudd, og kan nå brukes bredere til forebyggende tiltak på arbeidsplassen. "Sykmeldt i Jobb" er en variant av "Aktiv sykmelding" som vi skal teste ut i stor skala fra 2015. Dette vil hjelpe bedriftene til å prøve ut tilretteleggingsmuligheter som kan gi grunnlag for en riktig gradering i forhold til arbeidsmulighet og produktivitet. Sykmeldte som har behov for tilknytning til arbeid uten produktivitetskrav vil også ha nytte av denne ordningen.