Sykmelding

Publisert 02.07.14

Sykefravær, IA og HMS

Sykmelding > 4 uker

Arbeidsgiver: Utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, med mindre det er åpenbart unødvendig. Sørge for at oppfølgingsplanen formidles til sykmelder senest ved 4 uker. Planen sendes til NAV ved behov for bistand fra NAV.

Arbeidstaker: Delta i utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplan. Medvirke til å finne løsninger som bidrar til at du kan komme tilbake til arbeid, dersom dette er mulig.

Sykmelder: Fortløpende vurdere gradert (delvis) sykmelding. Motta oppfølgingsplan

NAV: NAV sender informasjonsbrev til alle sykmeldte.

Sykmelding > 7 uker

Arbeidsgiver: Ved 100 % sykmelding, avtale dialogmøte 1med arbeidstaker, med mindre det er åpenbart unødvendig.  Ved gradert sykmelding avholdes møtet bare hvis det er hensiktsmessig. Ved behov kan andre aktører, for eksempel sykmelder, BHT NAV og/eller tillitsvalgt/verneombud delta. Arbeidstaker må samtykke dersom sykmelder innkalles.

Arbeidstaker: Delta på dialogmøte på arbeidsplassen hvis ikke medisinske grunner forhindrer det. Si fra til arbeidsgiver hvis du ønsker at sykmelder og/eller andre støttespillere skal være med på møtet.

Sykmelder: Delta på dialogmøtet hvis du blir innkalt.  Gi beskjed dersom det foreligger ekstraordinære forhold ved din arbeidssituasjon som gjør at du ikke kan delta i møtet.

 Sykmelding > 8 uker

Sykemelder: Hvis tungtveiende medisinske grunner hindrer at arbeidstakeren kan være i aktivitet, må du dokumentere dette i en sykmelding.

NAV: Vurdere om aktivitetskraveter oppfylt slik at arbeidstaker fortsatt har rett til sykepenger. Vurdere om det er behov for arbeidsrettet oppfølging fra NAV.

Sykmelding > 26 uker

Arbeidsgiver: Delta på dialogmøte 2 i regi av NAV. Du kan be NAV om et tidligere dialogmøte 2. Sende inn revidert oppfølgingsplan til NAV senest 1 uke før møtet.

Arbeidstaker: Delta på dialogmøtet, med mindre det er medisinske grunner som forhindrer det.Du kan be NAV om et tidligere dialogmøte 2. Medvirke til å finne løsninger som gjør at du kan komme tilbake i arbeid raskest mulig.

Sykmelder: Delta på dialogmøtet,hvis du blir innkalt.Du kan be NAV om et tidligere dialogmøte 2.

NAV: Vurdere om aktivitetskravet er oppfylt slik at arbeidstaker fortsatt har rett til sykepenger. Vurdere om om det er behov for arbeidsrettet oppfølging fra NAV.

Sykmelding > 1 år

Arbeidsgiver: Delta på dialogmøte 3 hvis du blir innkalt.  Du kan selv be NAV om et dialogmøte 3.

Arbeidstaker: Delta på dialogmøte 3 hvis du blir innkalt. Du kan selv be NAV om et dialogmøte 3.Før utløpet av sykepengeperioden (52 uker) bør du og eventuelt sykmelder vurdere om det er behov for bistand fra  NAV. Det kan også være aktuelt å søke om arbeidsavklaringspenger.

Sykmelder: Delta på dialogmøte 3 hvis du blir innkalt. Du kan selv be NAV om et dialogmøte 3. Vurdere om arbeidstakeren fortsatt er arbeidsufør med behov for andre ytelser fra NAV.

NAV: Innkalle til et dialogmøte 3 hvis en av aktørene ber om det eller NAV mener det er hensiktsmessig. Vurdere om det er aktuelt med arbeidsrettede tiltak eller arbeidsavklaringspenger så tidlig som mulig, og senest før maksimumsgrensen for sykepenger er nådd.